Høyre om IT-politikk

1)

Høyre har gjentatte ganger fremsatt forslag i Stortinget om deregulering og liberalisering av telekom-markedet i Norge. Dette har vi gjort for å åpne for konkurranse med sikte på å oppnå reduserte priser til forbrukerne og stimulere til økt anvendelse av moderne IT-teknologi. Det siste har vært et viktig mål for Høyre. Vi har alltid har ment at økt kunnskap og brukerkompetanse innenfor IT-sektoren vil være et nasjonalt konkurransefortrinn som vil ha stor betydning for økt verdiskapning i vårt land. I tillegg har vi vært opptatt av at informasjon skal være lettest mulig tilgjengelig over alt til lavest mulig pris. Det siste dreier seg også om å gi demokratiet best mulig arbeidsforhold.

2)

Høyre et ikke så veldig opptatt at «det norske Hus», men av å gi mangfoldet i "de 1000'er av norsk hjem" adgang til informasjonsteknologien. Vi mener det er viktig å stimulere til bruk av moderne informasjonsteknologi fordi de nye informasjonskanalene gir adgang til kunnskap og informasjon. Erfaringene tilsier at den samlede kunnskapsbasen i befolkningen er viktig for landets konkurranseevne. Den er igjen avgjørende for den økonomiske verdiskapningen som vår velferd hviler på. I tillegg er Norge en eksporterende nasjon. Den internasjonalisering som i dag foregår må vi derfor være aktiv deltaker i. I denne prosessen vil moderne informasjonsteknologi være viktig og nødvendig om en vil være med i de internasjonale nettverk som bygges ut og som er en viktig del av internasjonaliseringen.

3)

Det håper og tror jeg, men mye vil være avhengig av at det finnes åpen og fri adgang til nettene. Jeg har en viss frykt for at Arbeiderpartiet her vil beskytte sitt eget selskap - Telenor - og at en derved kan få forhold som ikke gir en fri og åpen konkurranse. Men bare fremtiden vil vise om så skjer.

4)

I et åpen fri konkurranse er det egen konkurransekraft som vil være avgjørende for om en vil være vinner eller taper. Avgjørende vil her være om Telenor har en kostnadsstruktur som gir den nødvendige konkurransekraft og en faglig kompetanse som holder i en internasjonal åpen konkurranse. Jeg tror faktisk på det siste, er mer skeptisk til det første, fordi 100 % statlig eierskap lett reduserer den interne konsentrasjon om avkastning.

5)

Ja. Vi ønsker å selge ut deler av Telenor. Blant annet fordi private eier bedre vil sikre den interne konsentrasjonen om forretningsmessig drift. I tillegg vil et bredere eierskap kunne lette alliansebyggingen med andre internasjonale teleselskaper, noe som kan bli mer enn nødvendig i årene som kommer.

(Oddvard Nilsen, stortingsrepresentant Høyre)

Dette mener de andre partiene:
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Fridemokratene

Høyre
Kristelig Folkeparti
Rød Valgallianse
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Til toppen