Hva er besittelse II?

Visste du at dersom du mottar elektronisk post vedlagt ulovligheter, kan du være skyldig i både "spredning" og "innføring" av slikt materiale?

I min kommentar forrige fredag så jeg på begrepet "besittelse" i forhold til ulovlig innhold. Temaet slo an blant leserne og vi fikk inn en rekke tilbakemeldinger:

En leser lurer på hvem som er ansvarlig for innhold i en buffer som er satt opp på vegne av andre brukere, en relevant problemstilling for nettansvarlige i bedrifter og hos nettaksess-leverandører.

"Noe som slo meg som enda et problem som reises er hvordan det forholder seg med web-cache hos tredjepart. Mange ISP-er (Internet Service Providers = nettaksess-leverandører red. anm.) har satt opp en web-cache som fungerer stort sett som bufferet man har på egen maskin. Men dette er et felles buffer for alle som velger å bruke det (ved å sette opp som proxyserver), eventuelt kan det settes opp for å gjelde alle uansett. Hvem er da juridisk ansvarlig eller i besittelse av det som måtte ligge i web-cachen? Det vil ikke kunne spores tilbake til den enkelte bruker (vanligvis i hvert fall), men kan ISP-en stilles til ansvar for sine brukere?"

En annen leser bringer inn begrepet "forsett" for at man skal kunne bli strafferammet. Han nyanserer også begrepet "besittelse" ved å introdusere det strengere begrepet "uaktsom besittelse" som rammer blant annet barnepornografi:

"Vanligvis må man utvise "forsett" for å kunne bli straffet - dvs at man må ha utført handlingen med hensikt. Kravet for at besittelse av materiale fra Internett skal være straffbart, vil da i utgangspunktet være at ulovlig materiale lagres bevisst på f.eks disk. At det lagres automatisk temporært i minnet vil da normalt ikke være tilstrekkelig for straffansvar. Men når det gjelder utuktige bilder av mindreårige stiller dette seg annerledes - her rammes også "uaktsom besittelse" av straffeloven. Man vil altså kunne bli straffet dersom man f.eks har liggende e-post med slike bilder som vedlegg, selv om det ikke er foretatt noen bevisst lagring på f.eks disk. Det samme vil da også kunne gjelde for bilder som lagres automatisk temporært. Men som du har vært inne på; her mangler vi rettspraksis for å trekke de eksakte grensene."

En leser mente at kommentaren burde fokusert på myndighetenes kompetansenivå:

"Din betenkning har feil vinkling og problematikk. Det som virkelig er problemet er kunnskap til statsavdvokat, dommere, aktor og jury. De har ikke den fortståelse for problematikken som her fremstår. Dette er dog heller IKKE NOE NYTT. I juryer sitter mennesker over 45 år; lærere, prester, pensjonister uten teknisk innsikt eller f.eks innsikt i ungdommens samfunn i narkotikasaker."

Jeg avsluttet min forrige kommentar med å si at myndighetene kunne gjøre det lett for seg selv ved å definere alt som er på en maskin som "besittelse," noe som provoserte:

"Hva hvis jeg nå i denne mailen sender deg et vedlegg, et vedlegg med ulovlig innhold. Jeg kunne ha skjult den som et vedlegg, og med en liten feil i vedlegg på attachementet ville ikke du sett dette vedlegget? Er du da ansvarlig for de ulovlige dataene som er der som du ikke en gang har forutsetning for å vite om?

En slik holdning tilsier også at det meget omdiskuterte redaktøransvaret på servere med usenet grupper også ville komme under ditt forslag...  Eller Web-sider som gjerne har en gjestebok eller diskusjonforum, eller hva med åpne FTP servere hvor det blir utvekslet filer? Mener du at den som eier maskinen skal ha ansvar for at ABSOLUTT alt som går igjennom der er lovlig? Vi kan også trekke det enda lenger..  Hva med all den ulolvlige trafikken som går gjennom de store knutepunktene på Internet?..  Det er praktisk umulig å stoppe all slik trafikk."

En leser påpeker at datainnhold simpelthen ikke er annet enn en samling av 0 og 1, og at innhold må være "materialisert" før man bør kunne straffes for "besittelse."

"Du har parabol med x antall kanaler. En kanal som du 'surfer' innom sender noe som er forbudt ihht norsk lov. Er du i besittelse? Eller kanskje du først er i besittelse hvis du gjør TV-en om til en WEB boks?

Et f. eks. ulovlig pornografisk bilde er jo bare en samling av 0 og 1. Kan man kalle dette besittelse av pornografisk materiale? Hva hvis man benytter et hittil ukjent bilde/filformat (med kryptering) som kun 'innvidde' kan benytte??

Personlig mener jeg at besittelse bør defineres som 'materialisert.' Man kan ikke dømme folk utifra at de besitter elektronisk informasjon (det er jo det et bilde er) som ikke er ulovlig tilegnet."

Som leserne påpeker er det mange aspekter rundt "besittelse" av ulovlig innhold:

La oss si at det er lovlig å besitte og beskue barnepornografi i et gitt land X, men altså ikke i Norge. Man kan tenke seg en en situasjon der man - fra en maskin i Norge - skaffer seg ulovlig innhold fra utlandet og lagrer på en server i land X? Man fyller serverplassen med ulovlig material som man så beskuer fra Norge. Man aksesserer innholdet fra Norge, men besitter det ikke - i Norge. Dog besitter man det i utlandet - i et land hvor det er lovlig å besitte slikt innhold?

Er man da som nordmann i "besittelse" i henhold til norsk lov og har man derfor brutt samme lov - gitt at innholdet er i et land hvor det er lov å besitte slikt innhold?

Som legmann har jeg ikke noe juridisk korrekt svar på problemstillingen.

Dog kan man vel si at dersom du har lenke eller bokmerke til det ulovlige innholdet på den utenlandske serveren, så kan du rammes på vanlig måte som nevnt i min forrige kommentar.

Dessuten skal man vite at man som nordmann er bundet av norske lover, uansett hvor man "er" i verden. Dog gjelder dette ikke alle typer lover, og det er ikke en krystallklar grense for hva som rammes av denne bestemmelsen og hva som ikke gjør det. Selv om maksimal fartsgrense i Norge er 90 kilometer i timen, blir du ikke straffet for å ha kjørt i 200 km/t på Autobahn i Tyskland. Dog tror jeg du er straffeskyldig om du røyker hasj på en cafe i Nederland - selv om det er lovlig der. Det er som kjent ikke lov å røyke hasj i Norge.

Hva med begrepet "innføring?" Er du klar over at dersom du mottar e-post med ulovlig innhold fra utlandet, er du teknisk sett skyldig i "innføring" av ulovlig innhold. Det samme gjelder ved nedlasting fra utlandet ved hjelp av en nettleser, selv om det i dette tilfellet sannsynligvis også kreves at du lagrer innholdet bevisst på disk. Det betyr at man ved "besittelse" av ulovlig innhold, også ofte er skyldig i "innføring" av det samme innhold.

Selv om det kan virke søkt, kan man bli beskyldt for "spredning" av ulovlig innhold dersom man oppsøker ulovlig innhold og "henter" det til egen disk enten ved nedlasting via nettleser eller ved å ta initiativ til å motta slikt innhold via e-post. Man "sprer" stoffet fra opprinnelsesstedet til seg selv.

En kyndig leser tok opp problematikken med "innføring" i en av sine flere tilbakemeldinger til oss:

"Etter norsk straffelov vil man som tidligere nevnt kunne bli straffet for å "innføre" slikt materiale til Norge, hvis det dreier seg om "barnepornografi". Mottak av e-post med slikt materiale vil nok kunne defineres som "innføring" etter straffeloven, men det vil nok bli krevet at man har gjort noe aktivt for å få det tilsendt. Men her vi dette med "uaktsomhet" igjen: Hva skal til for å ha utført en "uaktsom" straffbar handling? Jeg tror jeg skal være litt forsiktig med bastante slutninger her."

Jeg kan bare foreløpig konkludere med at vår virtuelle verden fortsatt er jomfruelig mark juridisk sett.

Som alltid er vi åpen for innspill, ris og ros fra våre lesere.

God helg!

Les mer om: