Hva er goodwill?

Goodwill er den "abstrakte" posten i regnskapet som skal symbolisere synergier og blant annet verdien av humankapitalen. Faktum er at goodwill spiller en avgjørende rolle for selskapene i den nye økonomien.

Begrepet "goodwill" er egentlig ganske selvforklarende. Goodwill er et aktivum som en person eller en forretning har i deres renomme. Goodwill kan være et merkenavn, kundekrets, humankapital, merkenavn, stordriftsfordeler, forventet større inntjening eller for eksempel verdifulle forbindelser. Goodwill er den abstrakte benevnelsen på det som er med å øke salget og sikre kundekrets, kort sagt noe "abstrakt" som skal sikre bedriften inntjening, for eksempel et sterkt "brand". Men verdt å merke seg er at dette er basert på fremtiden og eventuell goodwill ved et oppkjøp skal bringe synergier og større fremtidig inntjening.

Det er særlig ved oppkjøp at goodwill fremkommer i regnskapet. Når kjøpesummen overstiger de faktiske verdiene i selskapet, blir restsummen goodwill oppført som en eiendel i balansen. Særlig i bransjer som IT og Internett, der humankapital er meget viktig, utgjør dette ofte betydelige verdier i selskapenes balanser.

Regnskapsloven sier at goodwill skal avskrives over levetiden til goodwillen, ofte så mye som over 20 år. Det er ikke noen begrensning i loven, og det har vært mye debatt om lengden på avskrivningen. For at ikke norske bedrifter skal få ulemper i forhold til utenlandske bedrifter og for at goodwill skal gjenspeile bidraget til inntjeningen, ble det foreslått fra departementet at det ikke skulle være noen øvre grense.

Det er forventningen om hva oppkjøpet skal tjene av penger som er avgjørende for om goodwillen kan forsvares i regnskapet. Er det med rimelig stor grad av sikkerhet beheftet med tvil om inntjeningen kan forsvare goodwillen, så skal den avskrives utover vanlig nedskriving. Regnskapsloven krever nedskrivning ved verdifall som ikke er forbigående, når "nominell verdi er lavere enn balanseført verdi", som det heter i loven. Poenget er at goodwillen skal forrentes og at oppkjøp skal skape synergier. En høy goodwill kan forsvares hvis det skapes tilstrekkelig synergier som bidrar til inntjeningen.

Det er selskapet som legger frem regnskapet, men revisor må bekrefte at regnskapet er i samsvar med god regnskapskikk. Er det ikke i samsvar med god regnskapskikk vil revisor skrive anmerkninger til regnskapet, og dette er neppe noe børsnoterte selskaper vil vedkjenne seg. I praksis vil selskapet gi seg hvis revisor er uenig.

Les mer om:
;