Hvordan bør offentlig sektor jobbe med IKT?

Fornyingsminister Heidi Grande Røys ber om innspill til hvordan offentlig sektor bør utnytte IT-ressursene.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys vil ha innspill til hvordan offentlig sektor kan bli bedre på å utnytte IKT-ressursene.
Fornyingsminister Heidi Grande Røys vil ha innspill til hvordan offentlig sektor kan bli bedre på å utnytte IKT-ressursene.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys ber om innspill til hvordan offentlig sektor bør utnytte IT-ressursene.

Offentlig sektor er til for å tilby gode tjenester til landets innbyggere, og det er store muligheter for mer effektiv organisering. Nøkkelen til dette ligger i fornuftig og effektiv bruk av IKT-systemer, og nå vil fornyingsminister Heidi Grande Røys ha innspill om hvordan offentlig sektor bedre kan utnytte potensialet som ligger i IKT-løsninger.

For å sparke i gang prosessen nedsatte Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) en arbeidsgruppe i august 2007 som skulle utrede et forslag til en overordnet IKT-arkitektur i offentlig sektor. Med IKT-arktitektur mener de i denne sammenheng felles prinsipper for IT-systemenes utforming, utvikling og virkemåte.

Arbeidsgruppen er klar med sine vurderinger og forslag, og rapporten er tilgjengelig for alle som er interessert. Hovedtrekkene i rapporten kan oppsummeres i tre vurderinger og forslag:

 • Felles regime for arkitekturprinsipper
 • Felles offentlige IKT-komponenter
 • Strammere styring, organisering og finansiering

Arkitekturprinsipper

Arbeidsgruppen foresllår at 8 arkitekturprinsipper legges til grunn for IKT-utviklingen i offentlig sektor:

 1. Tjenesteorientering
 2. Interoperabilitet
 3. Tilgjengelighet
 4. Sikkerhet
 5. Åpenhet
 6. Fleksibilitet
 7. SKalerbarhet
 8. Enhetlig brukerfront

I seg selv er mange av punktene selvfølgeligheter, men det ligger viktige momenter innunder hvert punkt. Det slås blant annet fast under prinsippet om åpenhet at det ikke skal brukes løsninger som låser brukerne fast til en type teknologi:

Med åpenhet menes at tjenestene kan tas i bruk uten spesielle krav til teknologi, og at tjenestens innhold og virkemåte er tilgjengelig. Prinsippet innebærer at enhver tjeneste som etableres skal være basert på åpne eller godkjente standarder i offentlig sektor, og løsningene skal være transparente.

Felles komponenter og tjenester

Arbeidsgruppen har i rapporten gjort et forsøk på å definere hvilke fellesløsninger det er behov for å etablere for å få på plass et rammeverk for elektronisk tjenesteutvikling. De har kommet frem til at det er behov for å få på plass 8 felleskomponenter og 2 fellestjenester.

Disse felleskomponentene mener arbeidsgruppen at må komme på plass:

 • Autentisiering (eID) og autorisering
 • Formidlingssentral
 • Skjemamotor
 • Meldingsboks
 • Felles metadata
 • Tjenestekatalog
 • eDialog-rammeverk
 • Innkreving av mindre avgifter og gebyr

Arbeidsgruppen foresløår følgende fellestjenester:

 • Felles registerdataforvaltning
 • Offentlig elektronisk postjournal

Styringsprinsipper

I rapporten forslår arbeidsgruppen at det etableres en tverrdepartemental styringsfunskjon for å sikre styring, forvaltning og oppfølgning av den foreslåtte felles IKT-arkitekturen. Bakgrunnen for det er å sikre gjennomslag i budsjetteringsprosessen.

De skisserer tre alternativer for hvor ansvaret for dette bør ligge:

 1. Fornyingsdepartementet
 2. Finansdepartementet
 3. Dele ansvaret mellom de to departementene slik at fornyingsdepartementet for ansvaret for arkitekturer og standarder mens finansdepartementet er ansvarlig for budsjettprosessen

Alle kan komme med innspill

FAD sender nå rapporten på faglig høring, og det blir opp til interesserte parter å komme med innspill på rapporten. Bransjeorganisasjonene IKT-Norge og Abelia vil trolig komme med sine syn, men det er åpent også for andre som ønsker å mene noe om hvordan offentlig sektors IKT-ressurser kan bli utnyttet mer effektivt.

Fornyingsministeren har også definert fem målgrupper som hun spesielt vil høre fra i denne prosessen:

 • Etats- og virksomhetsledere
 • Ledere av fagområder
 • IT-ledere
 • Leverandører av IT-systemer, konsulentmiljøer og bransjeorganisasjoner
 • Akademia og forskningsmiljøer

Her kan du laste ned og lese arbeidsgruppens rapport (PDF), og her er det medfølgende høringsbrevet som oppsummerer mange av de viktigste punktene og hva fornyingsdepartementet ønsker av innspill.

Til toppen