Ikke bevis for at mobilen er helsefarlig

Det er ingenting som tyder på at det er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefoner eller å oppholde seg i nærheten av basestasjoner, slår en ny norsk ekspertrapport fast.

Det er ingenting som tyder på at det er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefoner eller å oppholde seg i nærheten av basestasjoner, slår en ny norsk ekspertrapport fast.

I dag ble rapporten "Mobiltelefon og helse" lagt frem i Oslo. Rapporten er utarbeidet av en ekspertgruppe etter oppdrag fra Helsedepartementet, og den oppsummerer en rekke internasjonale studier så vel som nasjonale forskningsresultater på området mobiltelefoni og helse.

Selv om senere års befolkningsstudier tyder på at det ikke er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefoner eller å oppholde seg i nærheten av basestasjoner, vil utvalget likevel ennå ikke helt utelukke at enkelte uheldige helseeffekter kan forekomme.

Utvalget slår likevel fast at det ikke er påvist sammenhenger mellom mobiltelefonbruk og sykdommer som kreft, effekter på fruktbarhet og avkom, blodtrykk, sirkulasjonssystem, hodepine eller diverse subjektive helseplager. Det er heller ikke funnet vitenskapelig belegg for å fastslå en sammenheng mellom mobiltelefoni og nevrologiske skader.

- Enkelte resultater fra laboratorieeksperimenter kan tyde på at svake elektromagnetiske felt kan ha virkninger på celler og cellesystemer. Dette er biologiske effekter, som ikke nødvendigvis har betydning for menneskers helse. I de fleste tilfeller har eksperimentene ikke vært reprodusert i uavhengige laboratorier, heter det i rapporten.

Det er seniorforsker Gunnar Brunborg ved Nasjonalt folkehelseinstitutt som har ledet utvalget, som ellers har bestått av forsker Karl Gerhard Blaasaas fra Forsvaret (sekretær), professor Rolf Bjerkvig fra Universitetet i Bergen, overlege Karl Otto Nakken fra Spesialsykehuset for epilepsi, sjefingeniør Ågot Irgens ved Haukeland sykehus, førsteamanuensis Gunnhild Oftedal ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, seniorforsker Tor Haldorsen i Kreftregisteret, mens seksjonssjef Merete Hannevik og overlege Tore Tynes har representert Statens strålevern.

En årsak til at utvalget ikke vil utelukke at mobiltelefoni kan ha skadelige helseeffekter, er at kunnskapen fremdeles må regnes som mangelfull ettersom mobiltelefoner først i de senere år har fått allmenn utbredelse.

- For enkelte sykdommer - spesielt kreft - tar det mange år før påvirkning finner sted til sykdom viser seg. Tross dette forbeholdet når det gjelder kreft, vil utvalget samtidig presisere at det hittil er manglende eller meget usikre indikasjoner på kreftfare, vurdert ut fra virkning av stråling fra mobiltelefoner på forsøksdyr og cellesystemer. Den tvilen som gjenstår kan begrunne en viss forsiktighet. Spesielt gjelder dette barn, som sannsynligvis vil benytte telefonen gjennom et langt liv, og som selv ikke kan ta ansvar for egne valg og konsekvenser for helse, heter det i rapporten.

–Vi fant ingen ting som vi ikke visste fra før og har i stor grad summert opp kunnskap fra tidligere forskning de siste 10-15 årene Grunnen til at Helsedepartementet 20. mars i fjor satte ned utvalget var en generell uro i befolkningen over motstridende meldinger om helserisiko. Telefonoppringninger både til Folkehelseinstituttet og til Statens strålevern tyder på engasjement, sier utvalgets leder Gunnar Brunborg til NTB.

Alminnelig bruk av mobiltelefon mot øret utvikler varme – mellom 0,1 og 0,2 grader. Varmen er ifølge seniorforsker Brunborg elektromagnetisk stråling, og den oppvarming man kjenner er oppvarming av hudvev. Den er ikke farlig. Man oppstår samme vevvarme ved en lue over øret, sier han.

Du kan lese hele rapporten her (PDF-format)

Til toppen