Ikke brudd på god presseskikk

digi.no klaget inn av kollektivselskapet Ruter.

Selskapet bak kollektivtrafikken i Oslo klaget inn digi.no til pressens faglige utvalg (PFU) etter en artikkel i fjor høst. Artikkelen handlet om det nye elektroniske billettsystemet i hovedstaden.
Selskapet bak kollektivtrafikken i Oslo klaget inn digi.no til pressens faglige utvalg (PFU) etter en artikkel i fjor høst. Artikkelen handlet om det nye elektroniske billettsystemet i hovedstaden. (Bilde: Marius Jørgenrud)

digi.no klaget inn av kollektivselskapet Ruter.

I fjor høst publiserte digi.no en nyhetssak med tittel «Fritt frem for snikerne». Saken handlet om Oslos nye elektroniske billettsystem, som ble satt ut av spill en helg som følge av endring i pris og sone-struktur.

Flere kilder fortalte digi.no at billettsystemet ville være nede, og som en konsekvens av dette ville det heller ikke bli utført kontroller i kollektivnettet.

Ruter klaget inn tittelen og hevdet at digi.no ikke rettet opp feilaktige opplysninger. PFU var ikke enige, og ga digi.no fullt medhold.

Uttalelsen fra PFU kan du laste ned i sin helhet her.

Behandlingen av klagen ble filmet av nettutgaven til fagbladet Journalisten. Opptaket kan du se her.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, transportselskapet Ruter, mener digi.no brøt god presseskikk da nettavisen i en artikkel hevdet at det er «Fritt fram for snikerne». Bakgrunnen var at man sto foran en helg med en vesentlig oppgradering av selskapets billettsystem. Ruter mener avisen ikke hadde dekning for tittelen og dessuten at påviste feil i avisens oppslag, ikke ble rettet på behørig vis. Slik fremstår saken ifølge klager som «en oppfordring til lovbrudd».

Digi.no mener at tittelen er dekkende for sakens innhold og at Ruter aldri har bestridt at oppgraderingen ville kunne medføre at det ikke kunne bli utført ordinære billettkontroller. Dessuten viser avisen til at retten til samtidig imøtegåelse er godt ivaretatt, blant annet ved at det langt fremme i artikkelen i det innklagede oppslaget er tatt inn en kommentar fra Ruter med undertittelen: «OPPDATERT: - Det er ikke fritt frem for snikere, sier Ruter til digi.no. Se nederst i saken».

Pressens Faglige Utvalg legger i utgangspunktet vekt på den betydelige offentlige interessen som billettsystemet i Oslos kollektivtransport er omfattet med, og at Ruter, slik også selskapet selv erkjenner, som hovedansvarlig for dette må regne med pågående dekning av alle sider ved dette systemet. Dette omfatter også legitim bruk av anonyme kilder i en større skala enn om saken var av bagatellmessige dimensjoner, selv om disse kildene gir uttrykk for en annen fremstilling av de faktiske forholdene enn det som er selskapets offisielle policy. En forutsetning for slik kildebruk må imidlertid være at retten til samtidig imøtegåelse ivaretas.

Klagens mest sentrale punkt er, tittelen «Fritt frem for snikerne». Den går langt i å antyde at Ruters passasjerer kan slippe unna uten å betale for seg. Det er helt forståelig at Ruter, som er sterkt opptatt av å få frem at det aldri ble gitt noe generelt billettamnesti på det aktuelle tidspunktet, reagerer på formuleringen. Fra en presseetisk synsvinkel må denne oppfatningen likevel veies mot avisens anledning til å spisse en sak for å skape oppmerksomhet rundt innholdet.

Når det gjelder den faktiske ordlyden i tittelen, er det vanskelig å se at den oppfordrer til lovbrudd, slik Ruter hevder. ”Sniking” er i seg selv i utgangspunktet en forseelse, og det å hevde at det kan bli lettere å unndra seg betaling, fritar ikke snikeren for ansvar for å gjøre opp for seg. En påstand om at det blir enklere å begå et lovbrudd legitimerer selvsagt ikke lovbruddet.

Normalt tillater pressetikken relativt vide rammer for spisset tittelbruk så lenge ingress og brødtekst gir en balansert fremstilling og er i samsvar med de faktiske forholdene. Det kan diskuteres hvorvidt formuleringen ”fritt fram for” er dekkende for situasjonen i forbindelse med oppgraderingen, men utvalget kan ikke se at ordbruken går utenfor disse rammene.

Det vektlegges også at digi.no har bestrebet seg på å holde en ryddig kontakt med Ruter, og slik har ivaretatt imøtegåelseskravet på en akseptabel måte. Følgelig oppstår det heller ikke noe behov for å drøfte klagerens påstand om at feil ikke er blitt rettet.

Digi.no har ikke brutt god presseskikk.

Til toppen