Ikke strengere straff for besittelse av barneporno

Økokrim mente den 44 år gamle mannen burde få en strengere straff for besittelse av barneporno og anket saken til Høyesterett. Høyesterett forkastet anken.

Økokrim mente den 44 år gamle mannen burde få en strengere straff for besittelse av barneporno og anket saken til Høyesterett. Høyesterett forkastet anken.

Den 26. november i fjor dømte Oslo Byrett mannen til sju måneders fengsel, hvorav fem ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Den domfelte erkjente i byretten å ha vært i besittelse av barnepornografisk materiale som han hadde lastet ned fra Internett. Da han ble pågrepet i november 1999 beslagla politiet ca. 7.000 fotografier og 191 såkalte videosnutter som framstilte barn i seksuelle situasjoner. Flere bilder viser bruk av tvang og vold.

Økokrim statsadvokatembeter påanket straffutmålingen direkte til Høyesterett fordi man hevdet at avgjørelsen hadde betydning også for andre saker.

- Det kan ikke sies å være etablert noe nivå for de ulike former for befatning med barnepornografi, skriver høyesterettsdommer Liv Gjølstad i kjennelsen.

Hun mener at norsk lovgiving fyller de internasjonale kravene på dette området og konkluderer med at straffen fra byretten bør bli stående.

Aktor, førstestatsadvokat Inger Marie Sunde, hevdet at straffen måtte skjerpes til ni måneders fengsel av allmennpreventive hensyn.

- Endrede samfunnsforhold tilsier at man må se på straffutmålingen ved befatning med barnepornografi på nytt i lys av den kunnskap man i dag har om utviklingstrekk på området og om skadevirkningene, sa aktor i sin prosedyre.

Hun viste til at lovgiver generelt har signalisert et behov for å styrke barns vern mot seksuelle overgrep.

Forsvarer for tiltalte, advokat Berit Reiss-Andersen, framhevet i sin prosedyre at det dreier seg om en konkret sak som må vurderes ut fra alminnelige straffutmålingsprinsipper.

- Innenfor eksisterende strafferammer må det differensieres sterkt etter hvilken form for befatning med barnepornografi det er snakk om, hevdet hun.

Til toppen