IKT kan redusere verdens CO2-utslipp

Telenor skal være med på å redusere CO2-utslipp med 15 prosent innen 2020.

IKT kan redusere verdens CO2-utslipp

Telenor skal være med på å redusere CO2-utslipp med 15 prosent innen 2020.

Telenor er en av støttespillerne bak en omfattende internasjonal studie som viser at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til å redusere verdens globale utslipp av CO2 med 15 prosent innen 2020.

I tillegg til å spare miljøet kan IKT-bransjen også bidra til innsparinger i størrelsesorden 4000 milliarder kroner i reduserte energikostnader for verdens næringsliv.

Rapporten, som er utført i regi av The Climate Group og Global e-Sustainability Initiative, har fått tittelen ««SMART 2020: enabling the low carbon economy in the information age» . Dette er den første omfattende kartleggingen av rollen IKT kan spille i forhold til å møte verdens klimautfordringer.

McKinsey & Company, som har utført studiet, viser til at informasjons- og kommunikasjonssektorens utslipp av klimagasser ligger an til å dobles i perioden fram til 2020. Samtidig har IKT en mulighet til å hjelpe andre bransjer og sektorer med å redusere sine utslipp. De mest nærliggende tiltakene ligger i bedre utnyttelse av tele- og videokonferanser, som kan bidra til å redusere reisevirksomhet, og i virtuelle løsninger og prosesser som bidrar til å erstatte fysiske produkter.

Det viser seg at langt større miljøgevinster kan tas ut gjennom å benytte IKT-løsninger til å effektivisere infrastruktur og industriprosesser. Smarte bygninger, smart logistikk og smarte strømnett kan medvirke til svært betydelige reduksjoner i verdens samlede energiforbruk. Sett under ett vil derfor IKT-sektoren kunne bidra til utslippsreduksjoner som er fem ganger så store som de beregnede utslippene fra sektorens egne aktiviteter. Rapporten anslår at reduksjonene vil tilsvare 7,8 milliarder karbondioksidekvivalenter - hvilket utgjør mer enn de totale årlige utslippene fra USA eller Kina.

Bryter vi ned dette tallet ser vi at bedre transportlogistikk kan spare opptil 1,5 milliarder tonn; datanettverk i smarte strømnett, som bidrar til å administrere etterspørsel og redusere forbruk, kan spare opptil 2 milliarder tonn; og smarte bygg, der ventilering og lys slår seg av når lokalene er tomme, kan spare opptil 1,7 milliarder tonn CO2.

- For Telenor er dette en bekreftelse på at vi har en betydelig rolle å spille i fremtidens lavutslippssamfunn. Rapporten gir oss også verdifulle innspill i forhold våre egne prioriteringer. Vi har et ansvar for å redusere energiforbruket i vår egen virksomhet - samtidig som vi har en viktig mulighet til å hjelpe våre kunder med å redusere sine utslipp og energikostnader, sier Jon Erik Haug, leder for Telenors klimaprogram.

Til toppen