IKT-Norge med motmelding til digitalt bakkenett

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT- Norge mener NRK og TV2 heller bør konsentrere seg om å produsere godt digitalt innhold enn å bygge digitalt bakkenett.

Mens den konkurrerende IT-interesseorganisasjonen Abelia har gått ut med sterk støtte til TV2 og NRKs planer om å bygge et digitalt bakkenett i regi av selskapet Norges Televisjon (NTV), har IKT-Norge hele tiden stilt seg skeptisk til planene.

Nå gjentar Per Morten Hoffs organisasjon sin kritikk av NTVs planer og har laget en "motmelding" der man begrunner "Hvorfor det ikke bør bygges et nytt digitalt bakkenett for landsdekkende distribusjon av TV i Norge".

    Les også:

Norges Televisjon AS endte i oktober i fjor opp som eneste søker til konsesjon for etablering og drift av et digitalt bakkebasert nett (DTT) for fjernsynsdistribusjon i Norge.

Et britisk konsulentselskap, Analysis, har på vegne av Kulturdepartementet vurdert søknaden og konkludert med at konsesjon ikke bør innvilges slik søknaden er formulert, blant annet ble det stilt spørsmål rundt forretningsmodellen

Det ble dermed ikke utdelt noen konsesjon for digitalt bakkenett før jul, blant annet fordi Stortinget skal se på saken. Stortingsmeldingen om DTT ventes å ligge klart til behandling i kommende høstsesjon.

IKT-Norge kommer imidlertid allerede nå med en "motmelding", der organisasjonen peker på at NTVs planer for et digitalt bakkenett "savner enhver markedsanalyse som det normalt forventes av investeringsprosjekter av denne størrelsen", det uttales at bakkenettet "er unødvendig for å sikre befolkningen tilgang på NRK og TV2" og at en DTT-utbygging "vil kunne stå i veien for utbygging av mer framtidsrettede løsninger for bredbånd i Norge".

IKT-Norge er også sterk kritisk til at store deler av NTVs søknad, blant annet alle alle økonomiske kalkyler, er unndratt offentlighet. Det samme gjelder den sterkt kritiske rapporten som ble utarbeidet av Analysis (med unntak av sammendraget).

- Vi mener dette er kritikkverdig, spesielt når det ikke kom inn mer én søknad. NRK er et offentlig anliggende, og offentligheten bør nå få full innsikt før DTTs skjebne avgjøres. Med erfaringene fra Sverige hvor DTT har blitt et offentlig anliggende og en betydelig offentlig utgiftspost er det maktpåliggende å få alle opplysninger på bordet i denne saken, skriver IKT-Norge i sin "motmelding".

Kabel-TV, satellitt og moderne bredbåndsnett (xDSL) er alle å foretrekke fremfor et bakkebasert digitalnett, mener IKT-Norge, som legger til at NRK og TV2s fremtid på ingen måte står og faller med hvorvidt de gis anledning til å være industrielle aktører og investorer innenfor distribusjon av innhold.

- Det er tvert imot slik at de risikerer å brenne seg kraftig på å begi seg inn i et risikofylt distribusjonsprosjekt som DTT. Dette vil kunne svekke selskapene kraftig økonomisk, noe som i ytterste konsekvens vil kunne redusere kanalenes innholdskvalitet og derved deres konkurransekraft og overlevelsesevne. En slik svekkelse av NRK vil kunne medføre store ekstraregninger til forbrukerne via kringkastingslisensen. NTV sier i sin søknad at ca 40% av kapitalbehovet må dekkes direkte av eierne, NRK og TV2. Som kjent er i hvert fall ikke NRKs økonomi preget av store kapitaloverskudd som kan brukes til risikoinvesteringer i områder utenfor den vedtatte kjernevirksomhet, skriver IKT-Norge og legger til:

- Enhver vettug distributør av TV til det norske markedet i dag vil ønske å ha NRK og TV2 i sine grunnpakker, rett og slett fordi disse kanalene er så populære. Dessuten er norske kabel-TV-selskaper pålagt ved lov å distribuere allmennkringkasterne NRK og TV2, det samme kan man tenke seg gjennomført for satellittdistributørene.

IKT-Norge mener det kommersielle grunnlaget for en DTT-utbygging er tvilsomt, at det er stor risiko for at NTV vil gå tom for penger underveis, og at regningen til syvende og sist vil havne på politikernes bord.

- NTV har ingen markedsundersøkelse av behovet for DTT, sannsynligvis fordi dette ville avslørt at et slikt tilbud har tilnærmet null etterspørsel. Det ville vært enkelt og meget kostnadseffektivt å foreta en markedsundersøkelse i forbindelse med NRKs halvårlige utsendelse av regningen for kringkastingslisensen. Dette ville kunne gitt et kvalifisert grunnlag for en markedsmessig vurdering av investeringene på flere milliarder, kommenterer, mener IKT-Norge som konkluderer med at "planene om en landsdekkende utbygging av DTT, finansiert av (ufrivillige) brukere og NRK/TV2 skrinlegges".

Avslutningsvis stiller IKT-Norge spørsmål ved om ikke Kulturdepartementet er inhabil til å behandle NTVs konsesjonssøknad ettersom departementet både er eier og generalforsamling i NRK og konsesjonsgiver til TV2.