IKT Norge mener regjeringen gir for lite

IKT Norge-sjef Per Morten Hoff karakteriserer statsbudsjette som mye flott prat og lite reelle midler.

IKT Norge-sjef Per Morten Hoff karakteriserer statsbudsjette som mye flott prat og lite reelle midler.

IKT Norge har i en pressemelding oppsummert hvordan foreningen mener forslaget til statsbudsjett slår ut for IKT-bransjen.

IKT Norge-sjef Per Morten Hoff trekker først frem at redusert skatt på arbeid med 6 milliarder kroner er positive nyheter for en høykost og kunnskapsintensiv næring som vår. Avvikling av delingsmodellen og reduksjon av formueskatten er også positive signaler.

- Men regjeringens store og vakre ord om at Norge skal bli verdensledende på innovasjon avspeiler seg ikke i busjettforslaget, til tross for nye såkornfond, sier Hoff.

Styrking av midler til FoU er positivt, men fortsatt ikke tilstrekkelig for å komme opp på OECD-nivå på 3 prosent BNP. I tillegg er det et spørsmål om hvor mye av disse midlene som vil forsvinne inn i EU-systemet og gi FoU-aktiviteter som er vanskelig tilgjengelig for norske bedrifter, påpeker bransjeforbundte.

- Likevel vil vi gi ros for initiativet til den nye storsatsingen VERDIKT hos Forskningsrådet. Opprettholdelsen av SkatteFunn er meget positivt, men SkatteFunn i seg selv bidrar ikke alene til fremragende norsk forskning, sier Hoff.

IKT-Norge mener, av teknologiske årsaker, at det er fornuftig at bevilgninger til nødnettet først kommer senere.

- Vi er fullt inneforstått med at nødetatene sårt trenger et nytt nett, men den teknologiske utviklingen går nå så raskt på dette området at det vil være betydelige midler å spare ved å vente et år, mener Hoff.

IKT-Norge er ikke imponert over satsingen på IKT i utdanningen.

- Budsjettet gjenspeiler ingen økning i midler, noe som tilsier at det skal bli vanskelig å nå målet om digital kompetanse for alle. Vi forutsetter at en betydelig andel av midlene avsatt til kompetanseutvikling for lærere brukes til å gi lærere pedagogisk IKT-kompetanse. -Det koster ikke mye å få skolene opp på et minimumsnivå hva gjelder utstyr, infrastruktur og driftsløsninger. Vi konstaterer på nytt at det ikke er satt av tilstrekkelige midler til drifting i skolen. Dette er i dag et hovedproblem, sier Hoff.

Goodwill-endring rammer norske IKT-bedrifter

- Regjeringens forslag om bortfall av fradragsretten for tap ved salg av aksjer, rammer IKT-næringen spesielt hardt, fordi dette innebærer at selskaper ikke kan nyttegjøre seg den utsatte skattefordel som er knyttet til av- og nedskriving av goodwill. Dette går rett på egenkapitalen i selskapene og kan få meget uheldige konsekvenser for norske it-bedrifter. I tillegg er det svært negativt for investors tillit og vilje til å investere i norske selskaper. Skal tilliten opprettholdes må det omfattende overgangsordninger til, sier Hoff.

- Statsråd Meyers plan om å samordne norsk IKT-politikk er blant de viktigste strategitiltak som er fremmet i norsk politikk i senere tid. Men dessverre må vi konstatere at de foreslåtte bevilgningene ikke reflekterer det høye ambisjonsnivået som er satt, skriver Hoff.

- Budsjettet gir ingen reell økning i midler til samordning at IT politikk og til bredbåndsutvikling. Vi er redde for at regjeringen, uten økt kapitaltilskudd, ikke vil makte å nå målene om å gi norske borgere og næringsliv et fullgodt digitalt tilbud på offentlige tjenester. Regjeringen har uttalt klare ambisjoner om at nordmenn i stor grad skal gå over til digital kommunikasjon med det offentlige. Dette innebærer behov for allmenn tilgang til høyhastighetskommunikasjon. Det forslåtte budsjettet gir magre tilskudd til bredbåndsutvikling der markedet ikke fungerer.

--IKT-Norge er skuffet over at regjeringens bebudede storsatsinger på innovasjon og modernisering ikke gjenspeiles i budsjettet, konkluderer Hoff i sin pressemelding.

Til toppen