IKT-Norge støtter EUs patentdirektiv

Det avgjørende for generalsekretær Per Morten Hoff er at bedrifter lett må kunne beskytte nye ideer.

Det avgjørende for generalsekretær Per Morten Hoff er at bedrifter lett må kunne beskytte nye ideer.

I våres vedtok EUs ministerråd EU-kommisjonens forslag til direktiv om patenter på «data-implementerte oppfinnelser» – «computer implemented inventions» – trass i en enstemmig oppfordring fra EU-parlamentet om å skrive om utkastet og starte hele saksbehandlingen på nytt.

    Les også:

I en pressemelding tar IKT-Norge og generalsekretær Per Morten Hoff standpunkt for direktivet, og uttrykker bekymring for at så få norske bedrifter søker å beskytte sine oppfinnelser og nye ideer.

Her følger pressemeldingen i sin helhet:

En felles europeisk patentordning på computerimplementerte oppfinnelser (CII-Patents) er viktig for norske bedrifter innen IKT-næringen. Den internasjonale konkurransen innen IKT-sektoren er i dag så tøff at bedriftene lett og enkelt må kunne beskytte sine oppfinnelser og nye banebrytende idéer.

Det er IKT-Norges klare melding i diskusjonen om EUs direktiv om computerimplementerte oppfinnelser, og som Norge i løpet av 2005 også må ta stilling til.

Uten patentbeskyttelse risikerer vi at norske oppfinnelser forsvinner ut til lavkostland som kan kopiere andres produkter og løsninger.

– Skal vi sikre verdiskaping og innovasjon i Norge er dette en av de viktigste politiske beslutningene for å nå en slik målsetting, understreker generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Urovekkende få norske bedrifter beskytter sine produkter og ideer. Nye tall som Mandag Morgen har samlet inn viser at utviklingen fullstendig går den gale veien. Stadig færre norske bedrifter søker patenter. Elendig score på patentering var hovedårsaken til at Economist Intelligence Unit nylig nedgraderte Norge fra fjerde til niende plass på sin rangering av i-landenes såkalte «e-readiness». I 2004 leverte danske bedrifter 3030 internasjonale søknader om enerettsbeskyttelse i form av patenter, varemerker og designbeskyttelse. Tilsvarende tall for Norge var 785.

IKT-Norge mener at det i første rekke er SMB-bedrifter som har størst nytte av patenter på IKT-området. De store gigantene har helt andre ressurser til å sikre sine rettigheter enn hva små selskaper har. Patenter skal medvirke til å fjerne risiko for en investering i utvikling og innovasjon og dermed lette finansieringen.

IKT-Norge ønsker at Norge skal stille konkrete krav når direktivet skal implementeres, og at vi nå i avgjørende runder også må søke å påvirke EU gjennom vårt EØS-medlemskap. Skal Regjeringens visjon om at Norge skal bli best i verden på innovasjon nås, er dette en helt sentral delbeslutning.

IKT-Norge mener at følgende krav må legges til grunn:

  • Direktivet må stille krav om oppfinnelseshøyde og teknisk nyskaping og disse kravene må underkastes en kvalifisert prøving. Patenter må ikke ha et så banalt innhold at bedrifter som arbeider med å utvikle, bruke, tilpasse eller implementere applikasjoner i bedrifter og organisasjoner normalt kan krenke patenter.
  • Det må videre sikres interoperabilitet (det vil si utveksling av data) mellom systemer. Hvis en standard er patentert skal den kunne lisensieres på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.
  • IKT-Norge krever videre at det må bli vesentlig rimeligere å ta ut et europeisk patent og at utlysningen av patenter gjøres gjennom flere og nye kanaler. Patentutlysninger er i dag en godt skjult hemmelighet.

– Det er gledelig at flere av de bedrifter som tidligere har uttalt seg kritisk til patentdirektivet nå slutter opp om IKT-Norges syn. Dermed kan vi sende et mye mer entydig signal til politikerne, sier Hoff.

Programvarebedrifter bør ha samme mulighet som andre bedrifter til å kunne beskytte deres intellektuelle rettigheter. Mindre og mellomstore bedrifter har et særlig behov for å kunne beskytte sine ideer og oppfinnelser, dels for å oppnå finansiering, dels for å sikre seg mot at aktører stikker av gårde med ideen når man samarbeider med store bedrifter. Kravet om interoperabilitet er videre viktig ved at kunnskap og viten kan deles på en fornuftig måte. Det har vært mange misforståelse rundt CII-direktivet, når de nå er blitt ryddet av veien er det gledelig at så vel SMB-bedrifter som store bedrifter støtter opp om kampen for å beholde IKT-arbeidsplasser og utvikling i EU/ EØS-området. For det er til syvende og sist det dette handler om.

Til slutt i pressemeldingen vises det til nettstedet Patents4innovation.

Til toppen