IKT oversett i læreplanene

Utdanningsdepartementet krever digital kompetanse i skolene, men IKT er dårlig prioritert i utkastet til ny læreplan.

Utdanningsdepartementet krever digital kompetanse i skolene, men IKT er dårlig prioritert i utkastet til ny læreplan.

Utdanningsdepartementet krever digital kompetanse i skolene og har lansert begrepet femte basiskunnskap som er generell dataforståelse. De fire andre er lesing, skriving, regning og muntlig framstillingsevne.

Med utgangspunktet i dette målet, reagerer Abelia på at IKT ikke er ivaretatt i forslagene til nye læreplaner.

- Slik utkast til læreplaner foreligger i dag, ivaretar de ikke hensynet til «den femte ferdighet» og den digitale skole, sier Abelias leder, Paul Chaffey.

Abelia har tidligere foreslått at alle elever i videregående skole skal ha tilgang på bærbar datamaskin med trådløs internett-oppkobling. Læreplanene gir få svar på hvordan bruk av IKT skal ivaretas i undervisningen.

Nå mener Abelia at fagplanene i praksis bryter med både Stortingsmelding 30 (2003-2004), «Kultur for læring» og Program for Digital Kompetanse, som begge legger opp til at elever i grunnskolen skal tilegnes ferdigheter innenfor IKT og at IKT skal være en naturlig del av undervisningen.

Chaffey er ikke fornøyd med hvordan IKT er tatt inn i læreplanene, spesielt i matematikk, naturfag, engelsk og norsk. I sin høringsuttalelse peker Abelia på at bruk av datamaskin og informasjonsteknologi vil kunne bli det viktigste hjelpemiddel for å tilegne seg og bearbeide basiskunnskaper innenfor norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnskunnskap.

Abelia presiserer at IKT har et stort potensiale for å forbedre elevers kompetanse, både i basisfagene og som samfunnsborgere.

Nå ber Chaffey i en høringsuttalelse at Utdanningsdirektoratet sørger for at IKT blir bedre ivaretatt i neste utkast til læreplaner.

Og det er bevist betydelig kunnskapsmangel blant ungdom. Dataforeningens Operasjon Skoleverk avslørte i februar at hver fjerde eleve strøk til den såkalte e-borgertesten, som innebærer generell IT-kompetanse.

Til toppen