Indirekte uthalingstrussel fra Microsoft

Microsofts avvising av justisdepartementets krav om fortgang i saksgangen ved å hoppe over appellinstansen, inneholder en indirekte trussel om uthaling.

Dommeren innstilte i sommer på at en eventuell anke fra Microsoft skulle gå direkte til høyesterett i stedet for å ta den vanlige veien om en appellinstans. Resonnementet var at saken er så viktig for hele nasjonen, og bransjen endrer seg så raskt, at en endelig avgjørelse må komme så raskt som mulig. Observatører i USA antar at en direkte behandling i høyesterett vil framskynde avgjørelsen med rundt et år, det vil si at en endelig dom kan komme neste år i stedet for i 2002.

Høyesterett ba først Microsoft levere et begrunnet standpunkt til dommerens begjæring. Svaret var at siden saken er så viktig må behandlingen være så grundig som mulig. Følgelig er det påkrevet med en gjennomgang i en appellinstans før den endelige avgjørelsen i høyesterett.

Så fikk justisdepartementet pålegg om å levere sitt begrunnede standpunkt til både dommerens begjæring og Microsofts syn. Svaret kom i forrige uke, og gikk ut på at sakens viktighet krever fortgang i behandlingen.

I går var det Microsofts tur til å svare på justisdepartementets utredning. Microsoft gjentok sine tidligere argumenter, men la til en aldri så liten trussel. "Fordelene ved en omfattende gjennomgang av ankedomstolen teller langt mer enn den tiden, om noen, som kunne spares ved en direkte behandling i høyesterett", heter det. Ordene "om noen" er et varsel om at Microsoft vil ty til alle mulige juridiske knep dersom det ikke får medhold i kravet om at saken må gå sin normale gang.

Microsofts svar avslutter fasen der høyesterett innhenter partenes synspunkter. En avgjørelse om hvorvidt anken skal behandles direkte i høyesterett, ventes en gang i september.

Appellinstansen som vil få saken dersom høyesterett bestemmer at den likevel ikke vil avvike fra normal saksgang, har ved en tidligere anledning tatt Microsofts parti mot dommeren som i juni fastslo at selskapet må deles i to. Sjansen for at Microsoft dømmes mildere av høyesterett enn av dommeren øker følgelig dersom høyesterett bestemmer at saken skal først innom appellinstansen.

Les mer om saksbehandlingsstriden i Microsoft-saken :


USAs justisdepartementet krever fortgang i Microsoft-saken
EU advarer Microsoft
Microsoft leverer anke
Microsoft hyrer berømt ankespesialist
Microsoft: Hva saken egentlig gjelder
Bitter ankestrid i Microsoft-saken
Taktisk seier for Microsoft mot myndighetene
Microsoft-saken: Krangel om ankeprosedyre

Denne pekeren gir en liste over nettadresser med sakens dokumenter: