KARRIERE

Ingen har skyld, alle har ansvar

Hvor utsatt er du for utbrenthet i din egen arbeidssituasjon? Test deg selv nederst på siden og se om du bør vurdere å endre dine daglige rutiner for å forebygge utbrenthet.

Leo Reiff
27. mars 2000 - 09:10

Først jeg vil gjerne takke alle leserne som enten har sendt inn spørsmål om utbrenthet eller har gitt meg tilbakemelding på forrige ukes artikkel 'Utbrenthet gjelder alle'. Det er svært interessant å se at dette er et tema som opptar og sannsynligvis angår så mange mennesker.

I tilbakemeldingene jeg la jeg spesielt merke til én ting; et fellestrekk for personer i begge kategoriene jeg nevnte i forrige artikkel (de 'unge utbrente' og 'de som har gitt alt') er at de antyder at de selv har 'skyld' i at de ble utbrent eller er i fare for å bli det. En leser skriver;

"Jeg har vært på mellomlederstadiet i mange år, mye reising, jobbet lange dager osv. Fikk mange signaler på at jeg burde ta tingene litt roligere, men forsto vel ikke selv hvor alvorlig det var. Dyktige fagfolk har hjulpet meg opp igjen, men den type jobb jeg hadde blir aldri mer aktuelt"

En annen leser gir denne tilbakemeldingen;

"Jeg får ofte høre at jeg kommer til å møte veggen og bli en av de unge utbrente. I mange år har jeg hatt vanskelig for å akseptere at man kan kjøre på "halv fart" eller et hvilket som helst tempo lavere enn max. Jeg har alltid sett på det som et tap i perioder hvor jeg ikke har maktet dette, og følt at muligheter og potensiale unnslipper meg".

I begge tilfellene kan man forstå avsenderen dithen at han eller hun mener de selv kunne ha gjort noe for å unngå utbrenthet. I og med at dette 'noe' ikke ble gjort virker det som om de sitter med en følelse av at de selv er 'årsaken' til en uønsket situasjon. Dette er en helt naturlig måte å tenke på, i og med at vi er lært opp til å ta ansvar for egne handlinger. Imidlertid glemmer man ofte i forbindelse med utbrenthet at situasjonen eller systemet personen befinner seg i (arbeidsplassen) er sterkt involvert i utvikling av utbrenthet. Til disse to leserne vil jeg si at dere ikke har skyld i forhold til at dere har gitt for mye i arbeidssituasjonen, det som derimot ofte er tilfellet er at verken person eller system har tatt det nødvendige ansvar for at slike situasjoner kunne ha vært unngått.

I forhold til en diskusjon om 'skyld eller ansvar' i jobbsammenheng har det vært lite fokus på fenomenet utbrenthet. Et viktig poeng her blir at verken individ eller system kan forandre ting de ikke er oppmerksomme på. Utbrenthet er da også et relativt nytt fenomen, og har blitt viet lite oppmerksomhet i bedrifters utforming av personalpolitikk. Det som her er litt skremmende er at mange (meg selv inkludert) mener at dette kan bli fremtidens nye 'folkesykdom' blant de med høy utdanning og inntekt, og som i tillegg har høy arbeidsmoral.

Ekspertene innenfor dette feltet i organisasjonspsykologi (Maslach) mener at tidligere forslag til forebygging av utbrenthet ofte fokuserte på endring av individet, mens de situasjonelle påvirkninger ikke har vært nok i fokus. I dag er det derimot bred enighet om at samspillet mellom person og situasjon må være utgangspunktet i studier av utbrenthet og forslag til tiltak for å forebygge fenomenet. Det har vist seg at det er seks faktorer i forholdet mellom person og jobbsituasjon som er spesielt utsatt når det gjelder utvikling av personlig utbrenthet;

* for mye jobbing

* utilstrekkelig tilbakemelding

* dårlig sosialt fellesskap

* mangel på følelse av å ha kontroll

* fravær av rettigheter

* verdikonflikter

I denne sammenheng vil jeg igjen nevne den forskningen som Pål Christian Bergstrøm og undertegnede har gjennomført. Et av våre resultater var at selv om mange i en bedrift jobbet mye overtid og mente at tilbakemeldingen de fikk i forbindelse med hvordan de utførte jobben var usystematisk, fikk de en veldig høy poengsum på spørsmål om hvordan de trivdes i det sosiale arbeidsmiljøet. Vårt inntrykk i denne undersøkelsen var at det enkelte individ viste lite tegn til utbrenthet, og vi betraktet resultatene i sammenheng med at et godt sosialt fellesskap i en bedrift kan hindre økt frekvens av utbrenthet på individnivå. Hvis vår hypotese er korrekt vil vår anbefaling til bedriftene innenfor IKT-bransjen være å prioritere tiltak som utvikler sosialt fellesskap i medarbeidergruppene. Dette kan for eksempel være felles kurs, gruppeseminarer, at bedriften legger til rette for felles fritidsaktiviteter etc.

I november 1999 var det en del medieoppslag rundt en undersøkelse gjennomført av konsulentfirmaet PA Consulting. Noe av budskapet i presentasjonen av resultatene var at arbeidsgivere bør være flinkere til å kartlegge hvilket behov den enkelte ansatte har, slik at bedriften kan legge bedre til rette for at den ansatte kan lykkes i arbeidet. Undersøkelsen peker mot at bedrifter som aktivt kartlegger ansattes behov og iverksetter tiltak som møter disse behovene, vil øke sjansene både for å holde på arbeidsressursene og legge et bedre grunnlag for vellykkede resultater. Min påstand er at jo mer oppmerksomhet man retter mot fenomenet utbrenthet, jo mer overbevist vil man bli om at det er behov for tiltak som kan hindre situasjoner som disse to leserne beskriver.

I forbindelse med GroupThinks serie med artikler om utbrenthet har Bergstrøm og jeg laget kartleggingsverktøy (populært kalt 'selvtester') som forhåpentligvis kan øke både individets og systemets oppmerksomhet rundt temaet utbrenthet. Her kan du på en enkel måte lære litt mer om faktorer som ofte er involvert i utbrenthet, og finne ut litt mer om hvordan ditt forhold til din egen arbeidsplass er når det gjelder disse faktorene.

Denne uken skal vi stille noen spørsmål som er rettet mot din oppfatning av egen arbeidssituasjon når det gjelder utbrenthet, i neste ukes artikkel skal vi fokusere på kartlegging av forholdene på arbeidsstedet ditt.

TEST DEG SELV I FORHOLD TIL UTBRENTHET

1. Er du mellom 22-28 eller 38-44 år?

2. Jobber du mer enn 5 timer overtid i gjennomsnitt per uke?

3. Har noen påpekt til deg at du risikerer å 'møte veggen' i fremtiden?

4. Har du i løpet av de siste seks måneder selv tenkt at det kan skje med deg?

5. Har du noen gang i løpet av de siste seks måneder bestemt deg for å 'stresse ned'?

6. Har du hatt problemer med å gjennomføre en slik nedtrapping?

7. Får du noen ganger skyldfølelse i perioder hvor det er 'lite å gjøre' på jobben?

8. Er du noen ganger plaget av en følelse av 'likegyldighet' ovenfor jobben?

9. Har du i det siste begynt å sove dårligere eller våkne tidligere enn vanlig?

10. Har du merket selv at du er mer irritabel enn du pleier uten at du vet hvorfor?

(Spørsmål utarbeidet av konsulentfirmaet GroupThink)

Hvis du har svart 'ja' på 5 eller flere av disse spørsmålene bør du i alle fall vurdere å forandre noen av dine daglige rutiner, muligheten for utbrenthet er tilstede.

De som ønsker å komme med spørsmål om egne resultater eller gi andre typer tilbakemeldinger kan ta kontakt med meg på e-mail-adressen min.

Leo Reiff

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.