Innføring av e-resepter tar tid

Tidligst i 2008 kan reseptbelagte legemidler hentes på hvilket som helst apotek.

Tidligst i 2008 kan reseptbelagte legemidler hentes på hvilket som helst apotek.

E-resepter (elektronisk forsendelse av resepter) legger til rette for et fritt apotekvalg. Dette innebærer at resepten går inn i en reseptdatabase og til Rikstrygdeverket for utføring av ulike kontrollfunksjoner.

Med tanke på at det i dag utstedes 23 millioner resepter i året, vil det med en innsparing på noen kroner eller minutter per transaksjon, fort bli millioner å hente.

Det er Sosial- og helsedirektoratet som leder arbeidet for innføring av elektroniske resepter. Samhandlingen skal skje gjennom det nasjonale helsenettet som ble etablert for ett år siden. Her er alle de fem regionale helseforetakene knyttet sammen.

    Les også:

Men seksjonssjef Tone Bringedal sier til digi.no at det innebærer et betydelig utviklingsarbeid i de forskjellige virksomheter, og at vi tidligst kan regne med e-resepter i 2008.

Arbeidet gjennomføres i samarbeid med en rekke offentlige og private aktører, som Statens legemiddelverk, Rikstrygdeverket, Regionale helseforetak, Norges apotekerforening, Den norske legeforening og Bandagistenes næringspolitiske utvalg.

Prosjektet skal utvikle og innføre en felles løsning for elektronisk kommunikasjon av reseptinformasjon.

Hele samhandlingskjeden fra lege til pasient, via reseptutleveringer hos apotek eller bandasjist, til økonomisk oppgjør med trygdeetaten (gjelder blå resept), skal knyttes sammen i et elektronisk forløp.

I løpet av 2008 skal den som har behov for reseptbelagte legemidler, etter konsultasjon med sin lege, kunne henvende seg på hvilket som helst apotek for uttak av medisiner, uten å måtte bringe med seg tradisjonell papirresept som i dag. Videre kan pasienten få oversikt over egne, uavhentede reseptbelagte legemidler.

- Det fremtidige e-reseptsystemet vil gi legen et bedre og mer informert grunnlag for valg av behandling og forskrivning av medisin, sier Bringedal.

E-reseptprosjektet skal bidra til mer effektiv forskrivning, færre feil ved utlevering av medisiner og bedre kontroll med økonomisk oppgjør for reseptpliktige produkter.

Til toppen