Innstramming rammer forskning og utvikling

En innstramming i skattereglene har redusert forsknings-arbeidet, påpeker IKT Norge.

Innstramming rammer forskning og utvikling

En innstramming i skattereglene har redusert forsknings-arbeidet, påpeker IKT Norge.

Regjeringen endret tidligere i år reglene for hvordan blant annet IT-selskaper kan avskrive egen forsknings- og utviklingsarbeid. Nå viser det seg at endringene har ført til store endringer og sannsynligvis redusert utvikling.

Tidligere i år ble det innført en øvre timesats og maksimalt antall timer per år for eget FoU-

personell som kan føres i fradragsgrunnlaget. Taket for personalkostnader og indirekte kostnader ble satt til 500 kroner per time, og inntil 1850 timer årlig kan godkjennes per person.

Tall bransjeorganisasjonen IKT Norge har fått fra Skattefunn viser at det hittil fjor kom inn 2700 søknader, mens det hittil i år er kommet inn 1890. Nedgangen er helt klart en effekt av fjorårets innskjæringer, mener IKT Norge.

– Dette var det vi fryktet etter fjorårets innstramming sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge (bilde)

- Det som bekymrer oss er at budsjettet for 2008 åpner for en ytterligere tilstramming noe som vil føre til enda lavere antall søknader og følgelig lavere FoU aktivitet blant bedriftene, sier Syversen. Internasjonalt er det flere land som velger å gå inn for lignende ordninger for å øke FoU innsatsen i næringslivet. – Rapporter gjort på skatteincentiver for FoU viser at en krone fra staten gir 2 kroner ekstra i FoU-investeringer (Hall og van Reenen, 2000), sier Syversen. – I stedet for å stramme inn viser jo Skattefunn seg som et ypperlig isntrument for å nå OECD målene våre mener han.

Siden ordningen ble innført har dette vært et system som har voldt Finansdepartementet problemer da det å budsjettere skattefradrag for mulige FoU-prosjekter ikke er eksakt vitenskap.

– Vi er engstelige for at departementet nå bereder grunnen for å gjøre ordningen til en tilskuddsordning som har en pott penger som man må søke i fra, sier Syversen.

– Vi tror en slik ordning vil gjøre det ytterligere vanskelig å motivere til FoU, da den vil byråkratisere ordningen mer, spesielt blant SMB-bedriftene. Skattefunn har vært en suksess, en større suksess en politikerne liker, selv om man i festtalene er opptatt av FoU, er man skeptiske når prisen blir høyere enn forventet, sier Syversen.

Til toppen