- Internett-etikk må håndheves av bransjen

Samarbeid på europeisk nivå samt selvjustis i bransjen, er veien å gå for å sikre etiske kjøreregler på Internett, mener administrerende direktør Finn Kaare Østdahl i Teleforum.

Samarbeid på europeisk nivå samt selvjustis i bransjen, er veien å gå for å sikre etiske kjøreregler på Internett, mener administrerende direktør Finn Kaare Østdahl i Teleforum.

Teleforum er det bransjesamarbeidet som fikk skikk på underholdnings- og informasjonstjenestene på telefon, da de i startfasen holdt på å drukne i usedelighet og dels til og med i ulovligheter. Etter hvert som internettet utvikler seg, vil mange av de samme tilbudene som i dag er kjent fra teletorget, være tilgjengelige over web. Derfor er erfaringene fra teletorget nyttige når man skal sikre at også internett-aktørene følger etiske spilleregler. Et viktig poeng er å trekke brukerne inn i kontrollarbeidet. Et utgangspunkt er at man ikke trenger flere lover enn de man har.

- På teletorget kan man rapportere overtramp til Teletorgrådet, understreker Østdahl. - Vi tenker oss et Internettråd som et uavhengig og gjerne bransjefinansiert organ, med tilsyns- og klagefunksjon. Dette Internettrådet skal håndheve etiske regler, kall det gjerne "nettikette" eller skikk og bruk, behandle klager og dømme i tvistesaker.

Østdahls modell går ut på å bygge opp en konsensus blant de aktørene øverst i kjeden: de som driver nettverket som meldingene lever på. Innholdsleverandørene er avhengige av aksessleverandørene. Aksessleverandørene er avhengige av de som leverer telelinjene.

- I dag er det bare Telenor, Netcom og Telenor Mobil, sier Østdahl. - Men med liberaliseringen kommer det mange flere. I utgangspunktet har man ikke maktmidler. Man er derfor avhengig av at linjeleverandørene gjør privatrettslige avtaler med kundene om at visse etiske regler skal etterkommes, om hvordan tvister skal behandles og om hvordan man skal innrette seg når reglene brytes. Det kan gi etiske kjøreregler som er vedtatt av bransjen og som håndheves gjennom en frivillig ordning og et frivillig dømmende organ som bransjen selv har oppnevnt.

Dersom tilsvarende avtaler inngås gjennom hvert ledd mellom linjeleverandør og innholdsleverandør, får man en kjede med klare ansvars- og myndighetsforhold.

- Det er svært viktig at reglene gjøres så like som mulig blant europeiske land, mener Østdahl. Han viser til hvordan problemstillingene behandles i EU og slår fast at Teleforums arbeid i Brussel og Luxemburg har en klar europeisk dimensjon. - Standpunktene innen EU og EØS sammenfaller med de vi hevder.

Dette gjelder ikke bare synet på bruken av eksisterende lovverk og bransjehåndhevede kjøreregler. Det gjelder også synet på overvåking. Mens den amerikanske regjeringen er prinsipielt motstander av at folk skal kunne bruke moderne teknologi for å beskytte seg mot enhver form for overvåkning, slår Østdahl fast at det må være tillatt å kryptere e-post for å beskytte seg mot innsyn. Han mener likevel at berettiget behov for anonymitet ikke må utvides til et vern om kriminell virksomhet. Også her er han på linje med EU.

Østdahl og Teleforum ønsker å etablere en PICS-liknende ordning der foreldre og andre kan sile internett-materiale for sine barn. Blokkering av tilgang til bestemte servere må unngås så langt mulig:

- Det må være et samarbeid mellom myndigheter og aksessleverandører om ryddige og lovlige forhold, understreker Østdahl til slutt.

Til toppen