Internett skaper nye ledelsesformer

Internett skaper ikke bare Den Nye Økonomien. Internett skaper også Den Kunnskapsbaserte Organisasjon. Det innebærer at de tradisjonelle holdninger til hvordan man organiserer og styrer en bedrift endres.

Internett skaper ikke bare Den Nye Økonomien. Internett skaper også Den Kunnskapsbaserte Organisasjon. Det innebærer at de tradisjonelle holdninger til hvordan man organiserer og styrer en bedrift endres.

Datamaskinen er et ektefødt barn av Den industrielle revolusjon. Når Babbage på midten av 1800-tallet forsøkte å konstruere en datamaskin, var det etter de samme prinsipper den skotske økonomen Adam Smith hadde prediket et århundre før: for å skape størst mulig verdiskapning og lønnsomhet måtte bedriftene etablere en organisasjonstruktur bygget rundt en optimal arbeidsfordeling.

Denne tankegangen fikk senere sitt utrykk i hvordan slike organisasjoner skulle styres og ledes. Det var amerikaneren Frederick Taylor som ble den første ledende ledelses-teoretiker. Hans nitidige analyse av hvordan arbeidsfunksjoner kunne stykkes opp i de enkelte deler, for så å settes sammen igjen på en optimal måte, ga navnet til en egen retning innen management - som betegnede nok ble kalt administration - litteraturen. Ledelsesfilosofien ble kalt Scientific Management. Den hadde ikke et så utpreget videnskapelig, men snarere et teknisk perspektiv: bedriften skulle organiseres som en maskin. Henry Ford gikk til og med så langt at han snakket om at enhver arbeidsfunksjon burde kunne utføres uten noen form for tankevirksomhet i det hele.

Datamaskinen passet godt inn i dette konseptet: den var konstruert etter prinsippet om best mulig effektiv arbeidsfordeling, og den ble anvendt som et viktig ledd i den mekaniserte organisasjonsform: data-maskinen var en effektiv produksjonsmaskin.

I og med Internett har datamaskinen nå blitt kommunikasjonsteknologi. Internett brukes til å kommunisere informasjon og kunnskap; internt i bedriften, og mellom bedriften og dens marked. Bedrifter konkurrerer på utnyttelse og anvendelse av menneskelig kunnskap. Det fører til radikalt nye former for organisering og ledelse og styring:

Organisering.

Internett gjør det mulig å organisere team på tvers av funksjonsgrenser og bedriftsgrenser, å etablere prosjektorienterte organisasjonsformer, å skape flate i stedet for hierarkiske strukturer, etc. Ingen av disse organisasjonsformene er nye; de har vært dosert i lang tid under navnet selvstyrte grupper, matriseorganisasjoner, osv. Idèen om kunnskapsorganisasjonen - den organisasjonsform som konkurrerer på utnyttelse av menneskelig kunnskap - har ikke kommet med Internett: Peter Drucker snakket om dette allerede i 1968. Men det er Internett som for første gang gjør det mulig å praktisere slike organisasjonsformer på en effektiv måte.

Ledelse og styring.

Scientific Management og Kunnskapsorganisasjonen krever vidt forskjellige ledelseformer: I den tradisjonelle "scientific management"-kulturen er virkemidlene organisasjonsstruktur, økonomisk belønning, og arbeidsfordeling. De ansatte vil relatere sin deltagelse i bedriften om den enkelte når de mål som er satt. I Kunnskapsbedriften er virkemidlene å få målene forklart, få tilslutning til felles verdier, å få de ansatte engasjert. Den ansatte måler verdien av å tilhøre firmaet i forhold til om en blir hørt og trukket med i beslutninger.

Forskjellen ligger - enkelt sagt - i om en er tilfreds med å nå oppsatte mål, eller om en på frivillig grunnlag vil yte mer enn forventet.

For bedriftene har en konkurrent på dette området, nemlig Internett selv. For det er jo et faktum at Internett skaper fri flyt av kompetanse. Det blir ikke lenger nødvendig å selge sin arbeidskraft gjennom et etablert ansettelsesforhold. Tvert om er mengden av jobb-formidlingsselskaper basert på Internett, i ferd med å utvikle seg fra ren arbeidsformidling til "børsing" av den enkeltes kompetanse, og til søking av relevant kompetanse for det enkelte prosjekt/oppdrag sett fra bedriftens side. Til syvende og sist blir vi alle løsgjengere i betydningen konsulenter som til- eller fallbyr vår kompetanse over Nettet.

Når vi alle tilbyr kompetanse tilgjengelig på nett, og alle bedrifter inntar samme rolle som vikarbyråer gjør i dag, først da vil kanskje Taylor og hans Scientific Management endelig bli ført til graven.....

Til toppen