IT-bedrift dømt til å betale overtid

En fersk dom kan gjøre slutt på at det jobbes mye ubetalt overtid i IT-bedriftene.

IT-bedrift dømt til å betale overtid

En fersk dom kan gjøre slutt på at det jobbes mye ubetalt overtid i IT-bedriftene.

Reglene for overtidsarbeide er klare. Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av uka, 25 timer i måneden og 200 timer per år. Er en bedrift bundet av tariffavtale, kan bedriften og de tillitsvalgte avtale overtid utover disse grensene, men aldri mer enn 300 timer i året.

På tross av utstrakt bruk av overtid i IKT-bransjen, mottar Arbeidstilsynet få klager på overtidsbruken.

Forbundsleder Kjell Flagstad i IT-Forbundet er mektig irritert over bedrifter som ikke betaler overtid. Han anslår at over halvparten av IT-ansatte ikke får overtidsbetaling.

Nå kan en fersk dom sette strengere krav til overtidsarbeide.

Lagmannsretten har dømt en IT-bedrift til å betale vel 225.000 kroner for overtiden til en utviklingsleder.

Arbeidsgiver mente at den ansatte ikke hadde krav på overtidsbetaling fordi han hadde en ledende og selvstendig stilling, men dette holdt ikke i retten, melder magasinet Arbeidsmiljø.

Saken gjaldt en utviklingsleder, og arbeidsgiver viste til at vedkommende hadde ansvar for andres arbeid og at han selv satte milepæler for arbeidet sitt. Han var heller ikke pålagt å jobbe overtid. Arbeidstakeren argumenterte på sin side med at han arbeidet på lik linje med de andre utviklerne i avdelingen, han hadde ikke lederfunksjoner og heller ikke personalansvar. Han jobbet i prosjekt og var styrt av sine omgivelser.

Ifølge Lagmannsretten er det arbeidets reelle innhold som avgjør om en stilling kan betraktes som ledende og selvstendig. I dette tilfellet hadde ikke arbeidstaker budsjettansvar og personalansvar, skriver Arbeidsmiljø.

Han hadde ikke ansvar for fastsettelse av lønn, ferier, arbeidsoppgaver eller kompetanseutvikling, og utførte utviklingsarbeid på lik linje med de andre på avdelingen. Han hadde ikke overordnet ansvar for milepællistene, som ledelsen hadde innført. Det ble jobbet svært mye på avdelingen, 50-80 timer, og opp mot 90 timer i uka i de travleste periodene. Arbeids- og timelister ble godkjent av daglig leder.

At man i stor grad kunne bestemme egen arbeidstid og til en viss grad behovet for egeninnsats, innebærer ifølge retten ikke nødvendigvis at man har en selvstendig stilling. I denne saken ble det konkludert med at den ansatte i stor grad var styrt av det prosjektet han var en del av. All den tid han ikke hadde personalansvar og ikke hadde arbeid av ledende art eller en særlig selvstendig stilling med stort ansvar, kom lagmannsretten til at arbeidstakeren hadde krav på overtidsbetaling.

Bedriften ble dømt til å betale utviklingslederen overtid for ett år og sju måneder med vel 225.000 kroner samt saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten.

    Les også:

Til toppen