IT-budsjetter flater ut

Målt som prosent av samlet omsetning, ble selskapers budsjetterte IT-investeringer doblet fra 1995 til 1998. Fra 1998 til 1999 forventes ingen endringer, heter det i en rapport fra Gartner Group.

Målt som prosent av samlet omsetning, ble selskapers budsjetterte IT-investeringer doblet fra 1995 til 1998. Fra 1998 til 1999 forventes ingen endringer, heter det i en rapport fra Gartner Group.

Gartner Group har undersøkt forholdene i 190 selskaper, 139 i Nord-Amerika, de øvrige fra Europa og resten av verden. Undersøkelsen heter "1998 IT Spending and Staffing Survey". Det presiseres at telefonutgifter er holdt utenfor undersøkelsen. Resultatene presenteres samlet, og ved å dele selskapene inn i grupper etter omsetning.

Undersøkelsen for 1995 viste at IT-budsjettene gjennomsnittlig lå på 2,11 prosent av omsetningen. I 1998 var andelen steget til 4,17 prosent av omsetningen. Prognosen for 1999 er 4,19 prosent av omsetningen.

TABELL: Viser IT-utgifter som prosent av omsetning for årene 1995 og 1998.

omsetning 1995 1998
over 7 mrd USD 1,36 3,46
3 til 7 mrd USD 2,21 2,52
1 til 3 mrd USD 1,98 3,01
0,5 til 1 mrd USD 3,47 3,52
0,25 til 0,5 mrd USD 11,82 3,68
under 0,25 mrd USD 7,38 7,14
Alle selskaper 2,11 4,17

Tabellen viser at det er de store selskapene som står for økningen, og at økningen blir mindre etter hvert som man går ned i omsetning. I omsetningsklassen 0,5 til 1 milliard dollar er det praktisk talt ingen endring fra 1995 til 1998.

I omsetningsklassen 250 til 500 millioner dollar er det en dramatisk reduksjon i IT-utgiftenes andel av omsetningen, og i klassen under 250 millioner dollar i omsetning er det en liten nedgang.

En hovedtendens som holder seg i begge årene, er at andelen IT-utgifter øker etter hvert som man går nedover i omsetningsklassene. Unntakene her er klassen 250 til 500 millioner dollar i 1995, og over 7 milliarder dollar i 1998.

For å forklare den store nedgangen i IT-utgiftene målt i forhold til omsetning i omsetningsklassen 250 til 500 millioner dollar, tyr Gartner Group til to observasjoner. Den ene er at mellomstore bedrifter i Europa og Nord-Amerika har dratt fordeler av den økonomiske veksten for å øke omsetningen langt raskere enn IT-utgiftene. Den andre er at mange av dem har vært flinke til implementere IT-pakker for å standardisere modne forretningsprosesser. Det relativt høye utgiftsnivået i 1995 skal etter denne modellen avspeile datidens anstrengelser for å legge grunnlaget for bedre konkurransedyktighet. Hvorfor dette gjelder kun bedriftene med en omsetning mellom 250 og 500 millioner dollar, sier ikke rapporten noe om.

Om de største bedriftene sier Gartner Group at to av de 11 undersøkte bedriftene i denne kategorien skilte seg klart ut fra de andre i nivået på sine IT-utgifter. Svarene deres ble gjennomgått nøye, men det ble ikke funnet feil. Metodiske hensyn gjør derfor at man må ta hensyn til dem i en helhetlig analyse. Dessuten er IT-utgiftenes økning i forhold til omsetningen, signifikant for alle klasser med en omsetning over 1 milliard dollar.

Forklaringen fra Gartner Group er at store selskaper, i motsetning til de mellomstore, ikke viser samme tendens til å implementere ferdige IT-pakker. I stedet bruker de ressurser på å utvikle egne applikasjoner. I den grad de implementerer ferdige pakker, tar dette lengre tid enn hos de mellomstore.

"Våre undersøkelser viser at hvis ikke pakker implementeres raskt, vil IT-budsjettet dobles innen tre år (med en sannsynlighet på 0,8", heter det i rapporten.

Dette spiller en spesielt stor rolle i en tid da både store og mellomstore bedrifter må ty til pakker for å løse problemer knyttet til år 2000 og innføringen av den felleseuropeiske valutaen Euro, heter det videre.

Gartner Group advarer til slutt at prognosen som viser utflating i 1999 gjelder budsjetter, og at forhold knyttet til år 2000-problemet kan øke de faktiske utgiftene betraktelig. Gruppen mener at halvparten av alle amerikanske bedrifter undervurderer IT-kostnadene knyttet til år 2000, og at det er 70 prosent sannsynlig at disse vil være minst dobbelt så store som antatt.

Til toppen