- IT er et satsingsområde

Staten skal legge nødvendige rammebetingelser for bruk av IT i Norge. IT er ikke målet i seg selv. For målet er "et tryggere og mer rettferdig samfunn med arbeid for alle og økt livskvalitet for det enkelte menneske". Dette var starsråd Bendik Rugaas budskap til Stortinget da han tirsdag redgjorde for Regjeringens IT-politikk.

Staten skal legge nødvendige rammebetingelser for bruk av IT i Norge. IT er ikke målet i seg selv. For målet er "et tryggere og mer rettferdig samfunn med arbeid for alle og økt livskvalitet for det enkelte menneske". Dette var starsråd Bendik Rugaas budskap til Stortinget da han tirsdag redgjorde for Regjeringens IT-politikk.

Det kom mye prat og generelle målsetninger og lite konkret ut av Regjeringens IT-politiske redgjøring tirsdag. Statsråd i Planleggings og samordningsdepartementet, Bendik Rugaas, kom med vage løfter men sa så mye at målet var at Norge skal ligge i tet på IT-området i verden.

Rugaas understreket flere ganger at IT ikke i seg selv er et mål. IT er et middel for å nå et mål om er mer rettferdig samfunn.

Han understreket også at teknologien ikke "kom dalende ned fra en annen planet", men at den er et resultat av vår hverdag, skapt ut fra et behov og samfunnsforhold, med enorme muligheter.

Rugaas kom også inn på hvordan Internett er misbrukt. Han sa at Regjeringen vil arbeide for at elektronisk kommunikasjon og bruk av nett som infrastruktur skal bli like akseptert og tillitsvekkende, med samme juridiske holdbarhet som tradisjonell papirbasert kommunikasjon og dokumentasjon. Han lanserte at regjeringen i den anledning vil sette i gang en kartlegging av de rettsregler som kan endres for å bedre rammevilkårene for elektronisk kommunikasjon, blant annet gjennom en høring.

Han understreket at det ikke var teknologien i seg selv som kunne være en trossel, men bruken av teknologien. "Vi må skape et regelverk som sikrer personvernet, men som samtidig er utformet slik at en endring i teknologien ikke fratar regelverket sin troverdighet eller gjør det ubrukelig."

Noen av de konkrete utspillene og målsetningene Rugaas kom med var:

- Større tempo og kraft i IT-utviklingen innenfor utdanning. Skoleeierne må selv sørge for utstyr.

- Alle lærerstudenter får fra og med i år erfaring med bruk av IT.

- Arbeid for en nasjonal handlingsplan for etter og videreutdanning.

- Regjeringen vil ruste opp bibliotekene som naturlige informasjonsknutepunkter for veiledning og framhenting av informasjon.

- To idegrupper hvor den ene bare skal bestå av medlemmer under 25 år, mens nedre aldersgrense for den andre gruppen blir 65 år. I hver sin gruppe skal unge og eldre foreslå hvordan ny teknologi, Internett m.v. skal kunne utnyttes til det beste for sine aldersgrupper.

- Høring for å kartlegge rettsregler som kan endres for å bedre rammevilkårene for elektronisk kommunikasjon.

- Et utvalg skal i vår legge fram forslag til endringer i personregisterloven.

- Straffelovens paragraf 382 endres, slik at samme norm gjelder alle medier med levende bilder, som dataspill, nett og kabelbaserte tjenester. Bestemmelsen skal også skjerpes, slik at grensen for akseptabel vold blir noe strengere i dag.

- Regjeringen vil arbeide for bindende internasjonal regulering i forhold innhold på datanettverk som strider mot loverket på samme måte for regulering av fjernsyn.

- Arbeide internasjonalt for å sikre en riktig balansegang mellom brukernes og opphavsrettinnehavernes interesser.

- Tele og kringastingslovgigvningen skal gjennomgås siden skillet mellom kringkasting og teleteknologi er i ferd med i viskes ut.

- Statens nærings og distriktsutviklingsfond, samt andre statlige fond og støtteordninger vil bidra til å stimulere IT-forskning og prosjekter.

- Utvikle felles prinsipper og retningslinjer for tilgjengelighet, kvalitet og sikkerhet for bedre utnyttelse av grunndata og felles informasjon for forvaltning, næringsliv og andre.

- Etablere av et forvaltningsnett.

Til toppen