IT-Fornebu: Avstemning torsdag kveld

Innstillingen fra Stortingets næringskomité om IT-Fornebu debatteres om formiddagen, men voteres ikke over før ved 20-tiden.

Innstillingen fra Stortingets næringskomité om IT-Fornebu debatteres om formiddagen, men voteres ikke over før ved 20-tiden.

Det vil foreligge to alternative forslag til avstemning. Det som vil få flertall, er forslaget formulert i innstillingen fra flertallet i næringskomitéen, bestående av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Dette forslaget lyder som følger:

"

Stortinget ber Regjeringen om at følgende blir gjennomført:

1. Snarest og før 1. juni 1999 utpekes hvilket selskap som skal få i oppdrag å utvikle og gjennomføre planene om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

2. I samråd med dette selskapet fastsette hvilket område som kreves for å gjennomføre planene for et IT- og kunnskapssenter av internasjonal betydning.

3. Staten deltar som medeier i dette selskapet. Staten kan gå inn med bygninger og eiendommer. Verdifastsettelsen på Statens eiendommer avgjøres ved takst i henhold til EØS-regelverket.

4. Regjeringen må snarest ta opp forhandlingene med Oslo kommune for å finne en løsning for de deler av eiendommen som legges til kunnskapssenteret, som eies av Oslo kommune.

5. Terminalbygningen legges inn i det felles eierselskapet. Virksomheten skal igangsettes i terminalbygget fra høsten 1999 i henhold til Stortingets føringer i denne og tidligere innstillinger.

6. Det inngås en avtale med selskapet om Statens øvrige engasjement i kunnskapssenteret, bl.a. når det gjelder forskning, utdanning, næringsutvikling og samarbeid med regionene.
"

Mot dette vil regjeringspartiene, Høyre og SV, foreslå at saken sendes tilbake til næringskomitéen, og at komitéen pålegges å avholde åpne høringer.

Ifølge næringskomitéens innstilling har tre selskaper - Veidekke og Steen & Strøm i tillegg til IT-Fornebu AS - meldt sin interesse for å være med på å bygge et IT- og kunnskapssenter på Fornebu, noe Stortinget allerede har vedtatt. Planene til Veidekke og Steen & Strøm omfatter henholdsvis 90 og 200 mål, og skal være langt mindre detaljerte enn dem IT-Fornebu AS har offentliggjort.

Fristen som er satt i punkt 1 i flertallets forslag, har åpenbart til hensikt å svekke regjeringens mulighet til å velge en annen utbygger enn IT-Fornebu AS, det vil si Norsk Investorforum med blant andre Fred Olsen. Punkt 4 i flertallets forslag viser at det legges opp til et senter som også omfatter Oslo kommunes 315 mål. På Fornebu har Staten bare 200 mål. Planen til IT-Fornebu AS omfatter 530 mål, hvorav 210 til boliger, 180 mål til næringsvirksomhet, 90 mål til forskning og undervisning og 50 mål til sport, kultur og "annet". Arealet til boliger beskrives likevel som en integrert del av prosjektet. De 180 målene til næring skal ikke reserveres IT-bedrifter. Planen inneholder et områdesenter der det skal drives butikker, banker, kaféer og andre servicetilbud.

Hvis IT-Fornebu gis utbyggingsoppdraget, krever punkt 3 i vedtaket at Staten inngår som medeier i et tomteprosjekt hvor over 40 prosent av arealet er avsatt til boliger, på et areal som Staten ennå ikke eier, men må forhandle med Oslo kommune om.

Selv om det går mot et sviende nederlag for regjeringen, har ingen antydet kabinett-spørsmål.

Til toppen