IT-Fornebu må samarbeide med andre IT-sentre

Statlige tiltak må motvirke at et IT-senter på Fornebu konkurrerer med andre IT-senter i Norge om ressursene. Fornebu-senteret må dessuten samarbeide med andre IT-senter, heter det i Spjøtvoll-utvalgets innstilling som ble lagt fram lørdag.

Statlige tiltak må motvirke at et IT-senter på Fornebu konkurrerer med andre IT-senter i Norge om ressursene. Fornebu-senteret må dessuten samarbeide med andre IT-senter, heter det i Spjøtvoll-utvalgets innstilling som ble lagt fram lørdag.

Det hurtigarbeidende utvalget, som er ledet av rektor ved NTNU, Emil Spjøtvoll, sier i sin innstilling at et IT- og kunnskapssenter på Fornebu må omfatte både IT-næringen selv og brukere av IT. Utvalget mener også at inntektene fra salg av eiendommer til næringsformål på Fornebu skal gå til et nasjonalt fond for forskning innen informasjons og kommunikasjonsteknologi, utbygging av infrastruktur og inkubatoraktivitet.

Utvalgets hovedpunkter er dessuten:

  • Et IT- og kunnskapssenter skal inneholde næringsaktivitet, inkubator, utdannings- og forskningsaktivitet. Senteret skal ikke inkludere generelle samfunnsfunksjoner som kultur-, fritids-, skole- eller barnehagetilbud.
  • Et IT- og kunnskapssenter på Fornebu må omfatte både IT-næringen selv og brukere av IT.
  • Utdanningsvirksomhet og forskning i regi av utdanningsinstitusjonene organiseres i et eget aksjeselskap eid av utdanningsinstitusjonene.
  • Utvalget finner ikke at Terminalbygget er spesielt velegnet til utdannings- og forskningsformål.
  • For at et senter på Fornebu skal bli av internasjonal betydning, må det bygges opp spesielle kvaliteter. Et godt faglig miljø og høy kvalitet på forskningen som utføres er viktig. Det er også viktig med god infrastruktur, et miljø preget av entreprenørskap, attraktive lokaler og den gunstige plasseringen ved Oslofjorden.
  • Senterets hovedmål er å gi et løft til framtidens næringsutvikling og verdiskaping innenfor IT. Det skal skapes et miljø preget av entreprenørskap. Samlokalisering av bedrifter i et innovativt miljø vil stimulere til nyskaping. Fysisk samlokalisering kan ikke erstattes av kommunikasjon over Internett.

    Det er kvaliteten på virksomheten, og ikke senterets størrelse, som er avgjørende. Blant annet må utdanningsaktiviteten utvikles i takt med næringsvirksomheten.

Nærings- og handelsdepartementet vil med grunnlag i Spjøtvoll-utvalgets innstilling utarbeide endelige kravspesifikasjoner. Disse vil bli offentliggjort 7. april. Aktuelle interessenter må legge fram sine planer for senteret innen 18. mai. Innen 1. juni vil Regjeringen beslutte hvem som skal få i oppdrag å videreutvikle og gjennomføre planene om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

Til toppen