IT-jobber til India en varig trend

Overføring av IT-jobber fra USA til India er ikke et tidsbegrenset problem utløst av markedssvikt.

Overføring av IT-jobber fra USA til India er ikke et tidsbegrenset problem utløst av markedssvikt.

«Det er mange velmenende "luditter" i USA som tror at India bare kan levere billig programmeringsarbeid, men som for øvrig ikke vet noe om hvordan IT kan hjelpe bedriftene til å redusere sine kostnader eller øke sin strategiske fortrinn. De tror også at indierne ikke snakker engelsk. For disse må det være et sjokk å få vite at halvparten av de IT-organisasjoner som har SER-CMM nivå 4 og 5 (den høyeste IT-sertifiseringsgrad) er indiske.»
– Edward Yourdon, ledende amerikansk programvareguru i sin bok Decline and Fall of the American Programmer.

Jeg har fått mange henvendelser etter min artikkel om at amerikanske IT-arbeidsplasser flyttes ut til India, Kina og Øst-Europa i stadig større omfang. De mest sentrale spørsmålene har vært:

Er ikke dette bare et tidsbegrenset problem forårsaket av nedgangen i IT-markedet generelt sett de siste årene? Vil også Norge rammes av denne formen for «utflytting» av IT-arbeidsplasser? Hvordan kan «utflytting» av arbeidsplasser bli utnyttet som en innovativ driver for å skape nye IT-arbeidsplasser?

De korte svarene på dette er:

Nei, dette er ikke et tidsbegrenset problem for USA. Tendensen har vært der de siste 10–15 årene og det er ingen ting som tyder på at det snur. Norge og Europa vil ikke bli rammet i like stor grad rett og slett fordi vi ikke er et engelsktalende land. Utflyttingen av denne type arbeidsplasser forutsetter tilnærmelsesvis samme språk. Strukturrasjonaliseringer har alltid skapt nye arbeidsplasser på andre områder. Antallet IT-arbeidsplasser vil derfor ikke gå ned i USA over tid som følge av «utflyttingen», men det vil bli etterspurt annen type IT-kompetanse.

La oss litt nærmere på utviklingen i USA.

Amerikanerne hadde i 2003 10 millioner IT-relaterte arbeidsplasser. Dette utgjør cirka 8 prosent av den totale arbeidsstokk. 85 prosent av disse IT-arbeidsplassene er hos kjøpere av IT-utstyr eller -tjenester, altså hos vanlige amerikanske bedrifter. Bare 15 prosent av IT-arbeidsplassene er i IT-firmaer. Samtidig er minst halvparten av disse jobbene i kategorien «høyteknologi», det vil si at de forutsetter høy utdanning, spesialiserte jobber og erfaring.

Mellom 2001 og 2002 forsvant over en halv million IT-relaterte arbeidsplasser, noen på grunn av nedgangstidene etter «dot.com»-bølgen, andre på grunn av «offshoring».

Det var et uvanlig høyt tall, men ikke unormalt i forhold til trenden tidligere. Denne utflyttingen har nemlig foregått i minst 10–15 år, men en har ikke vært oppmerksom på det før inntil nylig. Det er som nevnt, ikke i første rekke IT-selskaper (som Intel, Texas Instruments, Accenture og så videre) som flytter ut IT-arbeidsplasser til India, Kina og andre lavkostland. Det er vanlige amerikanske bedrifter som flytter ut IT-relaterte funksjoner som egen IT-utvikling, callsentre, og lignende. (Dette er også årsaken til forvirringen om begrepene «offshoring» og «outsourcing» som i denne sammenheng går noe over i hverandre.)

Amerikanske bedrifter gjør dette ene og alene på grunn av kostnadene. Amerikanske IT-tjenester er rett og slett for dyre. Flere amerikanske bedrifter sier nå rett ut at besparelsene ved å flytte IT-funksjoner ut til India vil være opptil 50 prosent av de totale IT-kostnadene. Prisforskjellene (i timepris) mellom amerikanske og indiske tilsvarende tjenester er som oftest nå i forholdet 3 til 1, eller ennå verre, 12 til 1. I tillegg til dette kommer at tjenestene har minst – og som oftest bedre i kvalitet og standard – enn tilsvarende fra amerikanske tjenesteleverandører.

Dette setter press på prisingen av amerikanske IT-tjenester. Undersøkelser indikerer at høykvalifiserte IT-tjenester (som foreløpig ikke vil være utsatt for konkurranse fra andre land) vil gå ned med opptil 50 prosent frem til 2006. Mens indiske IT-tjenester vil øke i pris 20–30 prosent i samme periode. Men da altså fra et mye lavere nivå enn tilsvarende amerikanske tjenester. Det amerikanske markedet for kjøp av IT-tjenester vil derfor komme gunstig ut: De vil kunne redusere sine IT-kostnader uansett om de kjøper fra amerikanske eller indiske leverandører.

Hva er årsaken til denne utviklingen? Kan amerikanerne gjøre noe for å stanse den? Svaret på det siste er nei. Begrunnelsen ligger i forklaringen av hvorfor dette skjer:

  1. For det første skyldes dette den teknologiske utviklingen i seg selv. Telekommunikasjon, Internett og stadig billigere IT-utstyr fører til større mulighet for «fjernarbeidsplasser». At dette også fører til «offshoring» i land som også deler samme språk som USA (India og store deler av Asia), er derfor ikke til å unngå.
  2. Regjeringene i disse landene har også bevisst satset på IT som ny industri. Det har resultert i «næringsparker» ikke bare i Bangalore, men også Noida, Navi Mumbai, Pune og Gandhinagar i India (og mange tilsvarende i Malaysia, Singapore, Kina og så videre). I tillegg kommer satsingen på utdanning og forskning. Disse landene har derfor gradvis bygget seg opp som et alternativ til å gjøre mange av de IT-jobbene som amerikanske bedrifter og amerikanske IT-selskaper utfører.
  3. Ytterligere en årsak er det amerikanske utdanningssystemet. USA har et dårligere utdanningssystem enn Europa og Asia (selv om forskjellene i USA er meget store). USA utdanner årlig 1,7 millioner med universitetsgrad, hvorav cirka 170.000 av disse er innenfor IT-relaterte fag. Men merk at halvparten av disse igjen er utlendinger, mange fra India og Kina! India utdanner like mange IT-akademikere som USA, altså ca 170.000 studenter årlig. Meget snart vil dette tallet mangedobles.

Vil denne trenden fortsette? Forrester Research antar at mer en 3,3 millioner tjenesteytende jobber (ikke bare IT) vil bli «utflyttet» i løpet av de neste 15 årene. McKinsey antar at 1,1 million IT-relaterte jobber vil gå til India innen 2008. Antallet systemutviklere i India vil øke fra 270 000 i 2000 til 850 000 i 2006. Mange flere tall kan siteres. Felles er at antall IT-jobber som «utflyttes» vil øke dramatisk.

Vil dette føre til at antallet IT-jobber i USA vil bli redusert? Bildet er veldig variert. Som jeg nevnte i min forrige artikkel vil såkalte «high-tech»-jobber (IT-arkitekter som eksempel), og jobber som forutsetter kunnskap om og tillit hos bedriftene (IT-relaterte bedriftskonsulenter), antagelig øke. Men alle andre tjenester vil få økt konkurranse fra Asia.

Men dette er ikke noe nytt. Både konfeksjonsindustrien i Europa og bilindustrien i USA har gjennomgått samme grad av strukturendringer. Men det er en vesentlig forskjell. Det tar lengre tid og koster mer penger å flytte/bygge opp et fysisk produksjonsapparat, som f.eks. bilindustriens, i et annet land. Samtidig utgjør arbeidskostnadene i disse industriene relativt sett mindre av de totale kostnader, enn i IT-industrien. Utflytting av IT-jobber kan derfor skje hurtigere, billigere og med større effekt enn flytting av produksjonen av biler til Japan.

Konklusjon:

«Utflytting» av IT-arbeidsplasser til India, Kina og Øst-Europa er ikke noen ny foreteelse, og har liten sammenheng med nedgangen i IT-markedet de siste årene. Det er en underliggende trend som har pågått i 10–15 år, og som dels har sammenheng med teknologiutviklingen i seg selv (fjernarbeid), og at India og Kina har satset på IT-utdanning og IT-relaterte næringsklustre.

«Utflyttingen» av IT-arbeidsplasser omfatter bare i mindre grad de rene IT-firmaene. Det er først og fremst vanlige amerikanske bedrifter som flytter sin interne IT-funksjon og sine callsentre ut.

Dette er primært et amerikansk fenomen. Europa vil i langt mindre grad bli berørt av denne trenden på grunn av språkforskjeller.

Trenden vil bare øke i årene fremover. Det eneste motgrepet USA kan gjøre er økt satsing på IT-utdanning fra grunnskole til forskning og doktorgradsstudier. Det er heller ikke mye tvil om at dette vil bli gjort, og historien viser at denne type strukturendringer i en bransje eller hos en yrkesgruppe, bare fører til økt innovasjon og nyutvikling som igjen skaper arbeidsplasser (men som kanskje krever en noe annen kompetanse).

Globalt sett er det bare av det gode at India, Kina og de østeuropeiske landene lykkes med sin IT-satsing. Det fører til bedre og billigere IT-tjenester og økt økonomisk vekst i disse landene.

Denne «utflyttingen» er av det gode også i en annen sammenheng. Det setter søkelyset på at amerikanske (og europeiske og norske) IT-tjenester og –produkter er for dyre. Bransjen får etter hvert et prisproblem ved at markedet blir seg mer bevisst sammenlignende prisstrukturer. Det vil føre til at lønnsøkningene hos den enkelte IT-medarbeider i årene fremover vil bli moderat, samtidig som bedriftene må redusere sin kostnader vesentlig for å imøtekomme konkurransen fra India og Kina. Det betyr lavere kostnader, men også større press på innovativ og mer effektiv programmering, systemutvikling, og så videre.

Og det er på tide.

Kilder: Artikkelen bygger på en rekke kilder. Særlig skal fremheves ulik statistikk fra det amerikanske Bureau of Labor Statistics, men også statistikk fra bransjeorganisasjonen American Electronics Association (AeA, svarer til IKT-Norge hos oss) og den indiske programvarebransjens organisasjon Nasscom, samt rapporter fra Forrester og McKinsey. En bok som berører denne og andre trender innen IT-utviklingen er Erik Keller: Technology Paradise Lost, Manning 2004. Denne finnes også som e-bok. Ellers kan en følge med på Ed Yourdons hjemmeside om dette og andre IT-relaterte trender).

    Les også:

Til toppen