IT-ledere misliker fagorganiserte

Mange norske IT-ledere er organisasjonsfiendtlige, viser en ny og omfattende forskningsrapport.

IT-ledere misliker fagorganiserte

Mange norske IT-ledere er organisasjonsfiendtlige, viser en ny og omfattende forskningsrapport.

Forsker Bitten Nordrik har på oppdrag fra NHO (Abelia), YS, Finansforbundet, Parat, Stafo og IT-Forbundet skrevet en 77 siders forskningsrapport rundt organisasjonsgraden i IKT-næringen.

Rapporten avdekker at norske IT-bedriftsledere er skeptisk til organisering, og at brorparten av IT-bedrifter ikke er organisert.

Under halvparten av bedriftene i den totale IKT-næringen er organisert på arbeidsgiversiden. Av de typiske IKT-konsulent bedriftene er bare et lite mindretall organisert på arbeidsgiversiden. Kun 15 til 20 av bransjeorganisasjonens IKT-Norges rundt 300 medlemsbedrifter er medlemmer av Abelia, NHOs bransjeforening for kunnskapsbedrifter.

Nordrik tror at det gjennom medias lovprising av «Det nye arbeidslivet» har blitt tegnet en forestilling om fagorganisering som noe gammeldags med kollektive ordninger til hinder for unge mennesker som etter sigende arbeider under revolusjonerende bedre betingelser.

Særlig blir kunnskapsarbeiderne fremstilt som arbeidstakere med langt større makt enn sine forfedre, fordi det er knapphet på deres unike kunnskap og derfor nærmest kan forhandle seg frem til hva de vil. IKT-bransjen har gjerne vært brukt som en spydspiss i disse fortellingene, men nå slår både rapporten «IKT-myter» og «Bjørnen sover» sprekker i disse forestillingene.

I forskningsrapporten Bjørnen sover blir arbeidsgivere og arbeidstakere spurt om å begrunne sine valg om å ikke gi sin tilslutning til mulige arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Tittelen på rapporten ble gitt ut fra en uttalelse fra en bedriftsleder som fryktet at dersom bedriften ble organisert som arbeidsgiver, ville dette også framprovosere en arbeidstakerorganisering i bedriften.

– Vi ønsket egentlig ikke å vekke en sovende bjørn, konkluderte denne lederen.

Nordrik har valgt ut fire toneangivende IT-bedrifter med ansatte fra 500 til over tusen ansatte, der hun søker ledelsens og ansattes begrunnelser og foretar en analyse av disse i sin forskningsrapport.

Mangelen på tradisjoner gjør bransjen mer åpen for nyliberale strømninger med prestasjonslønninger og individuelle lønnsforhandlinger som konkurransefremmende verktøy. Det kan være årsaken til at flere IT-ledere viser en overdreven fiendtlighet til organisering, sier Nordrik.

En høyt profilert IT-leder Nordrik intervjuet går svært langt i sin spissformulering av YS, LO og NHO som han omtaler som «parasittiske organisasjoner».

– Jeg ser på en måte på NHO og fagorganisasjonene som to firmaer som lever symbiotisk av å skape litt konflikt på arbeidsplassene. Begge er på en måte sånne parasittiske organisasjoner som ikke skaper egentlige verdier, verken for arbeidstakere eller arbeidsgivere, uttaler denne lederen.

Nordrik mener dette er bedriftsledere som langt på vei fornekter eksistensen av interessekonflikter i et produksjonsforløp.

Hun framholder to typer arbeidsgivere i sin rapport: «Konsensusbæreren» som anerkjenner konflikt som et iboende trekk ved samarbeidet i bedriften. Denne lederen ser interessekonflikter som kommer, og er positiv til fagforeninger og kollektive samarbeidsformer.

Den andre type leder er det Nordrik kaller «Harmonibæreren», som stiller seg fullstendig avvisende til at interessekonflikter følger av måten arbeidet honoreres eller organiseres på.

Ifølge intervju med ansatte i undersøkelsen, kan harmonibæreren straffe en fagorganisert ansatt ved å fryse lønnen, ta ut personen fra spennende prosjekter eller trenere kurs og utvikling som kan fremme den ansattes videre karrieremuligheter.

Fordi organiserte opplever å bli sanksjonert karriere- og lønnsmessig, velger de skjult medlemskap – noe flere forbund i YS bekrefter er et tiltakende problem.

De mest fiendtlig innstilte arbeidsgivere er villige til å gå svært langt i sine forsøk på å forhindre organisering i sine bedrifter, viser rapporten.

Blant annet innrømmes det at de passer opp sine organiserte arbeidstakere når de er alene eller i mindre grupper, for å fortelle dem «ledelsens syn på dette». Et direkte angrep på organisasjonsfriheten. De ansatte har blitt nektet etablering av tariffavtaler og på spørsmål om hvordan nye forsøk på å få slike avtaler vil bli møtt, trues det med å flagge arbeidsplassene ut.

– Ennå er IKT en ung bransje med små erfaringer og tradisjoner for organisering. Dermed er det lettere å implementere «harmonimodeller». I tillegg kan vi kanskje si at det har blåst en nyliberal vind over landet de siste to tiårene, framholder Bitten Nordrik.

Til toppen