IT-sprekk skyldes urealistiske kunder

Et forsøk av Simula-forsker Magne Jørgensen, viser at IT-sprekk kan skyldes føringer fra urealistiske kunder.

Et forsøk av Simula-forsker Magne Jørgensen, viser at IT-sprekk kan skyldes føringer fra urealistiske kunder.

Det skapte furore da Simula-forskere for en drøy måned siden offentliggjorde en undersøkelse om IT-overskridelser.

Simula Research Laboratory pekte i en rapport på at IT-prosjekter i offentlig sektor i snitt sprekker med hele 67 prosent, mot bare 21 prosent i privat sektor. Nå legger Simula fram en ny rapport som peker på en mulig årsak til at overskridelser er så vanlige.

    Les også:

– Som en konklusjon av vår undersøkelse kan vi si at de som estimerer pristilbud ikke bør vite hvilken pris kunden forventer. Estimatene ender da ofte opp for lave som følge av urealistiske forventninger, sier forsker Magne Jørgensen.

Simula har i samabeid med psykologiforsker professor Karl Halvor Teigen gjort et eksperiment mot 12 programvareutviklere og 38 IT-studenter. En tredel av testpanelet ble utsatt for påvirkning fra «kunden» i form av at de hadde forventninger om en urealistisk lav pris. Neste gruppe fikk ingen føringer, mens den siste gruppen fikk alt for høye prisforventninger. Gruppene fikk klar beskjed om at kunden ikke hadde kunnskap nok til å vurdere kostnadene og at deres forventninger ikke skulle vektlegges.

Et rimelig anslag for arbeidsmengden basert på historiske data, var rundt 250 timer. Det oppsiktvekkende var at svarene fra de tre gruppene varierte fra 50 til 920 timer!

Kontrollgruppen, som ikke var blitt utsatt for noen påvirkning, kom best ut og skåret nærmest 250 timer med en middelverdi på 240 timer. I gruppen der kundene hadde urealistiske lave forventninger til pris endte middelverdien på 77 arbeidstimer, mens middelverdien i høyprisgruppen endte på hele 632 arbeidstimer.

Årsaken til estimeringsspriket kan være den såkalte «ankereffekten» som er et begrep i psykologien. Effekten beskrives som en tendens til å dømme ut fra en gitt forutsetning. Estimatet eller ankeret kan baseres på en tradisjon, tidligere historie eller tilgjengelige data.

Ifølge psykologisk teori leder et anker til korrekte svar når ankeret er relevant. Der ankeret er irrelevant, som i studiet til Simula, vil den som estimerer være forutinntatt utfra føringer som er gitt. Tilbyderen vil ikke klare å frigjøre sin estimater fra ankeret. Dette skjer helt ubevisst og er vanskelig å beskytte seg mot.

– Dette er noe vårt eksperiment viser med tydelige tale, sier Magne Jørgensen.

Simula forventer stor interesse for forskningsresultatet som vil bli publisert i maiutgaven av International Journal of Profect Management. Rapporten er tilgjengelig fra Simulas nettsted http://www.simula.no/publication_one.php?publication_id=432.

Til toppen