BEDRIFTSTEKNOLOGI

Jus-professor ba Microsoft sparke år 2000-advokaten

- Advokaten Microsoft Norge har brukt for å tilpasse sin "År 2000-erklæring" burde få sparken, tordnet professor Olav Torvund på en konferanse tirsdag. Microsoft-advokaten - som satt i salen - var ikke enig. Les erklæringen, kommentarene og bedøm selv.

Pål Leveraas
2. des. 1999 - 09:37

Aksjon 2000 arrangerte tirsdag en konferanse som satte søkelys på de juridiske problemstillingene knyttet til år 2000-problemet, og lanserte også et konfliktforum for år 2000-problemer. Olav Torvund var innleder på konferansen. Det var i en kommentar til leverandørenes ansvarsfraskrivelse i forbindelse med år 2000-problemet at han med et smil oppfordret adm dir i Microsoft, Ole Morten Settevik, til å gi advokaten sparken.

Amund Eriksen. <i>Foto:  Eirik Rossen</i>
Amund Eriksen. Foto:  Eirik Rossen

digi.no har fått Amund Eriksen, jurist fra Statskonsult som de siste par årene har vært engasjert av Aksjon 2000, til å gi en kommentar til betingelsene du blir bedt om å akseptere av Microsoft i forbindelse med feil eller mangler som måtte oppstå i forbindelse med årtusenskiftet.

Vær klar over at erklæringen originalt kun er med store bokstaver og uten avsnitt. For lesbarhetens skyld gjengir vi den med avsnitt, brukket opp og kommentert bitvis.

Her er Eriksens kommentarer:

Generell kommentar
Erklæringen er skrevet på en vanskelig måte, i ett langt avsnitt som tar over en halv side. Dessuten er alt skrevet med store bokstaver, som også reduserer lesbarheten. Erklæringen er nok bare en oversettelse fra amerikansk, som ikke tar hensyn til norske rettslige forhold. Språkføringen om "alt de ikke er ansvarlige for", hører sammen med den amerikanske tradisjonen for kontrakter og kontraktsspråk, som er forskjellig fra den norske. De må bl a gå i mye mer detaljer om hva som gjelder og ikke gjelder enn det vi trenger i Norge. Derfor har de en verre jobb enn oss når de skriver kontrakter. Faren for høye erstatningssummer er også betydelig større der enn her. At de likevel velger bare å oversette den amerikanske teksten direkte til norsk, slik det ser ut, er vanskelig å forstå når dette er ment for det norske markedet.

Jeg har valgt å dele den lange teksten opp i nummererte deler for lettere å kommentere. Den gjengis med store bokstaver, slik det er skrevet opprinnelig av Microsoft på deres Internettside:

BEREDSKAPSOVERSIKT FOR ÅR 2000
DETTE WEB-OMRÅDET INNEHOLDER EN BEREDSKAPSOVERSIKT FOR ÅR 2000 OG FINNES PÅ MICROSOFTS WEB-OMRÅDE FOR ÅR 2000 SOM ER PLASSERT PÅ http://microsoft.com/norge/year2000/. ALL INFORMASJON ER GITT I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE I YEAR 2000 INFORMATION AND READINESS DISCLOSURE ACT MED DEN ENE HENSIKT Å BISTÅ PLANLEGGINGEN AV OVERGANGEN TIL ÅR 2000. DOKUMENTET INNEHOLDER TILGJENGELIG INFORMASJON OM VIRKEMÅTE FOR MICROSOFT-PRODUKTER I FORBINDELSE MED BEHANDLINGEN AV ÅR 2000, OPPDATERES JEVNLIG OG KAN ENDRES. VI ANBEFALER DERFOR AT DE REGELMESSIG KONTROLLERER OM DET ER GJORT ENDRINGER I INFORMASJONEN.

Dette er en påminnelse om at de for det første opererer under amerikansk lovgivning (i USA, men ikke i resten av verden), og for det andre at innholdet i informasjonen kan forandre seg underveis. Begge deler er det grunn til å merke seg. Amerikansk lovgivning gjelder selvfølgelig ikke i Norge, men kan leses som en delforklaring på hvorfor teksten er utformet på denne måten. At informasjonen om produktenes 2000-status forandrer seg/kan forandre seg er viktig å vite, slik at man ikke tillegger statusinformasjonen avgjørende betydning i seg selv, men som veiledning om hva leverandøren vet på det gjeldende tidspunktet.

INFORMASJONEN I DOKUMENTET ER GITT "SOM DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI.

Dette betyr at de ikke vil stå inne for at opplysningene som gis om år 2000 faktisk stemmer. De tror sikkert at det stemmer, etter beste evne, tester osv, men kan ikke si helt sikkert at det stemmer. Som det sies innledningsvis; informasjonen kan forandre seg. Dette er vel ikke helt uvanlig blant leverandørene i dag.

MICROSOFT FRASKRIVER SEG ETHVERT GARANTIANSVAR, ENTEN DETTE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL.

Man kan spørre om dette er noe annet enn en utdyping av garantifraskrivelsen i punkt 2 over. Siden utgangspunktet for setningen er År 2000-informasjon, passer det vel dårlig å snakke om garantier for "salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål". Selger man en 2000-erklæring? Neppe. Snakker de plutselig om programprodukter som de selger, midt inne i denne ansvarsfraskrivelsen om 2000-erklæringer? Neppe? Dette kan oppfattes som en bruk av "standardtekst" på et område hvor den slett ikke passer.

MICROSOFT GARANTERER HELLER IKKE FOR BRUKEN ELLER RESULTATET AV BRUKEN AV INFORMASJONEN I DOKUMENTET NÅR DET GJELDER RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET.

Her gjentas det at de ikke kan gå god for at det de sier i sine 2000-erklæringer faktisk er riktig. Men det har de jo sagt flere ganger før? Det "nye" her ser ut til å være at de heller ikke vil stå ansvarlige for evt uheldige konsekvenser av at noen faktisk bruker deres år 2000-erklæringer til noe. Man kan godt gjøre det, og forhåpentligvis vil det gå bra, men Microsoft vil ikke gjennom denne teksten påta seg noe som helst ansvar hvis det viser seg ikke å gå bra! Nå bør de fleste ha skjønt i hvilken retning dette går.? Men det stopper ikke her!

INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD SOM GIS AV MICROSOFT ELLER DETS AUTORISERTE REPRESENTANTER SKAL UTGJØRE NOEN GARANTI ELLER PÅ ANNEN MÅTE REDUSERE OMFANGET AV DENNE GARANTIFRASKRIVELSEN.

Dette kan leses som en erkjennelse av at en stor organisasjon med mange representanter ikke bestandig blir representert slik som den skal eller ønsker. Det slås derfor fast at hvis noen på vegne av Microsoft lover eller sier noe annet enn det som står i denne garantifraskrivelsen, så gjelder det ikke overfor Microsoft. Fraskrivelsen av ansvar skal ha prioritet i forhold til eventuelle innsalg fra representanter som måtte øke ansvaret fra null til litt. For at en slik kraftig ansvarsfraskrivelse skal være gyldig overfor en avtalepart, må den utgjøre en integrert del av avtalen som kunden har mulighet til å forholde seg til. Hvis den konkrete avtalen som en kunde har med en lokal representant for Microsoft sier noe annet, og denne kraftige ansvarsfraskrivelsen ikke er tatt med i den konkrete avtalen som er underskrevet av begge parter, så kan ikke denne fraskrivelsen på ensidig grunnlag redusere eventuelle garantier som er gitt. Da gjelder den i så fall ikke. Ingen kan inngå avtaler ved hjelp av ensidige erklæringer!

MICROSOFT CORPORATION ELLER DETS LEVERANDØRER SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR TAP OG SKADER AV NOEN SOM HELST ART (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIG SKADE, FØLGESKADE, TAP AV FORTJENESTE ELLER ØVRIG ØKONOMISK TAP). DETTE GJELDER SELV OM MICROSOFT CORPORATION ELLER DETS LEVERANDØRER ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER TAP.

Budskapet er klart nok: Når de ikke står inne for at 2000-erklæringene er riktige, vil de heller ikke bli ansvarlige for å dekke evt økonomiske tap som måtte oppstå knyttet til erklæringen eller bruken av erklæringen hos den enkelte kunde. Hvis kunden har innrettet seg etter erklæringen, uten selv å teste, eller få en uavhengig test, så vil ikke Microsoft bli blandet inn i de økonomiske tapene/problemene som da måtte oppstå. Hvis denne ansvarsfraskrivelsen gjøres til en del av den enkelte avtalen som den enkelte kunden skriver under på, så gjelder den selvfølgelig. Men hvis dette bare er en ensidig erklæring på Internettsiden, på tvers av konkret avtale med den enkelte kunde, gjelder den ikke. Som nevnt over kan ikke ensidige erklæringer danne avtale, eller forandre allerede inngåtte avtaler, verken fra kunde- eller leverandørsiden.

ETTERSOM ENKELTE JURISDIKSJONER IKKE TILLATER FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADE ELLER TILFELDIG SKADE, KAN DET HENDE AT OVENNEVNTE BEGRENSNING IKKE GJELDER FOR DEM.

Dette punktet viser vel også at dette bare er en tekst som er direkte oversatt, uten forsøk på gjøre tilpasninger til de rettslig forholdene i det enkelte land, utover disse generelle forbeholdene. Man kunne håpet at Microsoft som en stor aktør på det norske markedet hadde gjort noen høflige bukk til de mer konkrete norske rettsforholdene. Et enkelt utgangspunkt er at man innenfor avtalefrihetens område (typisk mellom profesjonelle parter) kan fraskrive seg eller begrense ansvar, når avtaleparten aksepterer det. Noen lovregler er obligatoriske, som betyr at selgeren kan ikke gi kjøperen dårligere vilkår enn det lovens minimumsregler tilsier. Et eksempel på dette i Norge har vi i regler om forbrukerkjøp i kjøpsloven. En avtale som går på tvers av slike obligatoriske regler, vil ikke gjelde. Hensikten er å beskytte den enkelte forbruker.

INFORMASJONEN I DETTE DOKUMENTET FINNES PÅ WEB-OMRÅDET FOR ÅR 2000, OG SKAL LESES SAMMEN MED ANNEN INFORMASJON SOM FINNES PÅ WEB-OMRÅDET FOR ÅR 2000, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, MICROSOFTS ERKLÆRING OM ÅR 2000-KOMPATIBILITET, BESKRIVELSEN AV KOMPATIBILITETSKATEGORIENE SOM MICROSOFT HAR DELT INN PRODUKTENE SINE I, MICROSOFTS ÅR 2000-PRODUKTINFORMASJON OG MICROSOFTS TESTKRITERIER FOR ÅR 2000.

Ren lese-og bruksveiledning i forhold til all informasjonen de gir ut. Det er mye informasjon som må leses i sammenheng, sier Microsoft, og her er det mye å lese! For den enkelte bruker betyr det at det er en uoversiktlig helhet, med mange delmengder som utgjør biter av en helhet. Som bruker/kunde kan man ikke legge avgjørende vekt på bare en eller noen få biter i puslespillet.

ETHVERT UTSAGN FRA MICROSOFT ELLER I DETTE DOKUMENTET I FORBINDELSE MED RETTELSER RELATERT TIL ÅR 2000, DIAGNOSEVERKTØY FOR ÅR 2000 ELLER EVENTUELLE UTBEDRINGSTJENESTER ER UNDERLAGT YEAR 2000 INFORMATION AND READINESS DISCLOSURE ACT (112 STAT. 2386). SKULLE DET OPPSTÅ EN TVIST, KAN DENNE AVTALEN REDUSERE RETTIGHETENE DERES I FORBINDELSE MED BRUK AV SLIKE UTSAGN DERSOM IKKE ANNET ER ANGITT I KONTRAKTEN ELLER TARIFFEN DERES.

Et amerikansk lovverk, som fremdeles ikke gjelder i Norge. I Norge gjelder norske regler, og det som står i den enkelte konkrete avtale med kundene hvis det ikke er på tvers av bindende norske lovregler.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.