Justissektoren skal effektiviseres med data

Domstolene har i prinsippet den samme infrastruktur på data- og teleområdet som den som ble innført i perioden 1988-90. Alle fagapplikasjoner er fra denne perioden og det er kun gjort mindre oppgraderinger av disse frem til i dag. Behovet for fornyelse er derfor stort. Dette lover Stoltenberg-regjeringen å gjøre noe med.

Regjeringen ønsker å utnytte IKT optimalt i kriminalitetsbekjempelsen og erkjenner i sitt forslag til statsbudsjett for 2001 at det ikke er gjort nok for å effektivisere justissektoren.

Det er i dag blant annet ikke etablert løsninger for elektronisk kommunikasjon mellom de ulike leddene i straffesakskjeden.

- En satsing på elektronisk kommunikasjon vil understøtte arbeidet med å få til raskere straffesaksbehandling gjennom raskere flyt av saksinformasjon mellom de ulike leddene i straffesakskjeden og mer oppdatert styringsinformasjon som bla vil kunne avdekke flaskehalser, heter det i Justisdepartementets budsjettforslag.

Statsråd Hanne Harlem vil derfor igangsette arbeidet med en «elektronisk motorvei» i justissektoren.

Til toppen