Kan torpedere SCO-søksmålet

IBM har kommet med et utspill som kan gi dommeren en anledning til å avvise SCOs Linux-søksmål.

IBM har kommet med et utspill som kan gi dommeren en anledning til å avvise SCOs Linux-søksmål.

Utspillet er en juridisk konstruksjon som heter «motion for partial summary judgment» – begjæring om begrenset kortfattet dom. IBM har formet begjæringen med tanke på å gi dommeren et gyldig grunnlag for å avvise søksmålet fra SCO Group som åpenbart urimelig.

I søksmålet påstår SCO at IBM har overgitt opphavsrettsbeskyttet Unix-kode til Linux. Hensikten med søksmålet er å få tre milliarder dollar i erstatning fra IBM, og etablere et juridisk grunnlag for å avkreve alle Linux-brukere – både servere og klienter – for lisenspenger.

    Les også:

Begjæringen går gjennom IBMs opprinnelige Unix-avtale med AT&T i 1985, som er grunnlaget for SCOs påstander. På den tiden hadde AT&T fulle rettigheter til Unix. IBM viser til at avtalen ikke kan tolkes dit hen at den legger begrensninger på IBMs rett til å bruke og utvikle koden slik selskapet selv måtte finne hensiktsmessig. Dette begrunnes ikke bare med selve avtaleteksten, men også med nye erklæringer fra dem som forhandlet fram avtalen på vegne av AT&T og andre Unix-interesserte parter, blant dem Sequent. De viser til at det hadde vært bortimot selvmord å inngå en avtale som ga AT&T rettigheter for alle framtid til arbeid de selv utførte med utgangspunkt i Unix slik systemet var i 1985.

SCO mener derimot at avtalen eksplisitt avstår fra å gi IBM retten til såkalte «avledede arbeider» («derivative works»), og at AT&T følgelig beholdt denne retten – for all framtid.

Om det likevel skulle være noen tvil om hva 1985-avtalen gikk ut på, viser IBMs begjæring til at Novell – selskapet som overtok alle AT&Ts Unix-rettigheter – eksplisitt avviser at rettighetene skulle omfatte avledede arbeider.

Som tredje spiker i søksmålets kiste viser begjæringen til en MIT-utredning som sammenlikner koden som SCO påstår overtrer opphavsretten til Unix, med tilsvarende kode i Linux. Utredningen konkluderer helt enkelt med at Linux overhode ikke inneholder kildekode som kan føres tilbake til Unix System V som SCO har opphavsretten til.

Til slutt peker IBMs begjæring på at SCO helt til det siste – altså til slutten av juli 2004 – har fortsatt å distribuere Linux-programvare med den omstridte koden, under en lisens som gir brukeren fri tilgang til kildekoden. I måned etter måned etter å ha lansert søksmålet mot IBM, har SCO selv gjort nettopp det – overgi opphavsrettsbeskyttet kode til Linux – som det anklager IBM for å ha gjort, og som skal ha skadet selskapet så ettertrykkelig at det krever en erstatning på tre milliarder dollar.

Til toppen