Kari.Nordmann@jobben.no skal være privat område

Datatilsynet har foreslått regler for bruk av e-post på arbeidsplassen. Hovedkonklusjonen er at arbeidstakerens egen postkasse, for eksempel kari.nordmann@jobben.no er privat område, med mindre annet er avtalt.

Datatilsynet har foreslått regler for bruk av e-post på arbeidsplassen. Hovedkonklusjonen er at arbeidstakerens egen postkasse, for eksempel kari.nordmann@jobben.no er privat område, med mindre annet er avtalt.

Det finnes per idag ingen lovfestede regler for hvem som har adgang til en ansatts e-postkonto på jobben, men Datatilsynet har foreslått retningslinjer på området. Disse ble presentert på et pressemøte i tilsynets lokaler i Oslo tirsdag.

Formålet er å avklare hvilke dokumenter på bedriftens datasystem arbeidgiveren har tilgang til og ikke. Arbeidsgiveren kan godt bestemme at jobb-PC-en kun skal brukes til jobbrelatert virksomhet, men der stopper også mye av arbeidsgiverens makt.

Hovedkonklusjonen er at arbeidstakerens egen postkasse, for eksempel kari.nordmann@jobben.no er privat område, medmindre annet er avtalt.

Skillet mellom hva som er offentlig og hva som er privat baseres på andre ledd i Straffelovens § 145, som forbyr å bryte en beskyttelse eller på lignende måte skaffe seg adgang til data som er lagret elektronisk. Denne regelen er basert på den såkalte brevbruddsregelen, og man har valgt å videreføre denne regelen for elektronisk post og andre elektronisk lagrede dokumenter, skriver Datatilsynet i en orientering.

Selv om denne paragrafen ikke direkte rammer arbeidsgivers innsyn, fordi systemadministrator ikke trenger å bryte noen beskyttelse for å se alle dokumenter i et datasystem, mener Datatilsynet likevel at paragrafen 'gir uttrykk for et generelt prinsipp om at kommunikasjon skal være konfidensiell mellom kommunikasjonspartene'.

I det såkalte 'ulovfestede personvern' regnes den ansattes e-post for å være et privat område, og i rettspraksis har det vært lagt til grunn at arbidsgiver ikke har rett til å lese det som kan regnes som arbeidstakerens private dokumenter på bedriftens datasystem, heter det i tilsynets orientering om saken.

Arbeidstakeren kan frasi seg retten til privatliv på e-postkontoen, men dette skal kun skje etter at den ansatte har gitt 'et informert, uttrykkelig og frivillig samtykke til dette' som det heter fra Datatilsynet.

Et viktig spørsmål er i hvilken grad dette samtykket kan regnes som frivillig hvis det implisitt eller eksplisitt kreves fra arbeidsgivers hold.

I en intervjusituasjon kan det være vanskelig å motstå slike krav.

Les om arbeidgivernes muligheter:


Ny personlov åpner for overvåkning

Til toppen