Kartlegger innvandrernes IT-kunnskap

Fornyingsdepartementet gir 300.000 kroner til undersøkelse.

Kartlegger innvandrernes IT-kunnskap

Fornyingsdepartementet gir 300.000 kroner til undersøkelse.

Regjeringen har et uttalt mål om at informasjonssamfunnet skal være for alle, et mål Fornyingsdepartementet (FAD) rett nok arvet og videreførte fra forgjengeren Moderniseringsdepartementet.

Målet er blant annet at alle innbyggere skal kunne ta i bruk offentlige tilbud via internett, men det forutsetter at de har tilstrekkelig datakunnskap.

Mange innvandrere mangler digital kompetanse og risikerer derfor å falle utenfor både offentlige tilbud og arbeidsliv.

Fornyingsdepartementet har derfor bevilget 300.000 kroner til en undersøkelse som skal avdekke hvilken digital kompetanse innvandrerbefolkningen har.

Det går frem av en godkjennelse for søknad om prosjektstøtte fra FAD, som digi.no har fått tilgang til.

Etter regjeringens definisjon består innvandrerbefolkningen av alle personer som har to utenlandskfødte foreldre.

Undersøkelsen gjennomføres av Vox, en etat under Kunnskapsdepartemetet som arbeider med voksenopplæring.

Datainnsamlingen skal etter planen være gjennomført før sommeren og det skal foreligge en rapport ved utgangen av 2009.

- Denne rapporten vil bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag, skriver avdelingsdirektør i FAD Eivind Jahren i tildelingsbrevet.

Til toppen