KDL advarer mot strenge forskrifter

KDL frykter urimelig konkurranse i forhold til andre EU-land og advarer mot at Norge blir en dumpingplass for IT-ustyr. Foreningen foreslår i sin høringsuttalelse at miljøforskriften for elektronisk avfall ikke bør tre i kraft før 1. januar 1999.

Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) reagerer på at den norske forskriften, slik den er skissert i dag, er langt strengere enn den som er skissert i det såkalte "EOL take back Directive". Spesielt stor er denne forskjellen når det gjelder forpliktelser overfor historisk avfall.

"Med en ordning som fritar EU/EØS landene for ansvar for historisk skrot, risikerer vi at den norske IT-bransjen kommer i en meget vanskelig konkurransesituasjon. Vi risikerer også at Norge blir en dumpingplass for gammelt IT-utstyr." sier KDL og legger til at det er en nødvendighet at myndighetene avhjelper situasjonen med å bidra med de nødvendige midler.

"Skal bransjen bli gjort ansvarlig for historisk skrot må det forutsettes at myndighetene stiller opp med betydelige midler til å avhjelpe dette problemet i samarbeid med bransjen" heter det videre i uttalelsen.

En serie artikler publisert i digi.no den siste måneden har avslørt at bare en liten del av den norske IT-bransjen har begynt å forberede seg til den nye Miljøforskriften for EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall), som etter planen skal tre i kraft i midten av 1998. Spesielt gjelder dette detaljistene som må regne med store omstillinger for å opparbeide det nødvendige mottaksapparatet.

Skal dette være på plass innen midten av 1998 er det mange som begynner å få dårlig tid.

KDL synes at tidsperspektivet slik det er skissert i dag, er i korteste laget.

"Vi mener den foreslåtte dato er urealistisk. KDL mener at et realistisk starttidspunkt i beste fall kan være 1.1.1999" heter det i høringsuttalelsen fra organisasjonen. KDL understreker også at en forutsetning er at "Toll- og Avgiftsdepartementet kan starte oppkrevingen av vederlag 1.7.1998" for å bygge opp et forsvarlig mottaksapparat innen den foreslåtte KDL-dato.

Det er foreløpig for tidlig å si hvorvidt Statens Forurensningstilsyn (SFT) vil ta hensyn til innvendingene fra KDL når de oversender sine anbefalinger til miljøverndepartementet. SFT har fått en mengde høringsuttalelser fra ulike organisasjoner, og på det nåværende tidspunkt har etaten ennå ikke full oversikt.

- Vi har fått en tjukk bunke med henvendelser fra et spekter av aktører. Foreløpig har vi ikke en gang oversikt over hvor mange det dreier seg om, sier Bente Gangsum i SFT til digi.no Hun sier at det SFT sin innstilling likevel skal være levert til Miljøverndepartementet innen 1. november. Miljøverndepartementet vil deretter utarbeide den endelige forskriften som etter planen skal være ferdig i løpet av året

;