Klargjøring om opphavsrett og MP3-kopiering

Rettighetshaverne forsøker i dag å skape det inntrykk at åndsverkloven forbyr nedlasting av MP3-musikk til privat bruk, skriver advokat Magnus Stray Vyrje som blant annet forsvarer Napster.no i en sak mot musikkbransjen.

Standpunktet blir blir blant annet hevdet i den såkalte napster-saken for Sør-Gudbrandsdal tingrett, hvor min klient Napster.no er saksøkt for medvirkning til påstått ulovlig nedlasting.

Spørsmålet er imidlertid om ikke slik kopiering er hjemlet i Åndsverklovens § 12: "Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk."

Som Kultur- og kirkedepartementet uttaler i et høringsutkast av 22.02.2001, kan endringer i teknologien ikke uten videre medføre at retten til å kopiere til privat bruk snevres inn. Det må fortsatt være tillatt å ta opp et program fra radioen når kringkastingen skjer digitalt.

Brukerne vil etter hvert bli tvunget over til digitalt utstyr, men dette bør ifølge departementet ikke medføre at man i større grad skal kontrollere hva som skjer innenfor den private sfære.

Departementet har derfor foreslått at rettighetshaverne i stedet kompenseres for det økonomiske tap de påføres som følge av den stadig voksende § 12-kopieringen. Kompensasjon kan f.eks. ytes via et vederlag på blanke medier eller via bevilgninger over statsbudsjettet. En slik

kompensasjonsordning kan også utledes av opphavsrettsdirektivet.

Et annet alternativ er at § 12 snevres inn ved en regulær lovendring, hvilket er bl.a. er gjort for datamaskinprogrammer og databaser. Man kunne f.eks. tenke seg at musikkopiering kun kan skje fra et lovlig fremstilt eksemplar, noe som i så fall ville ramme det meste av den MP3-nedlasting som i dag skjer fra nettet.

Men slik Kulturdepartementet uttrykker seg, taler meget for at det i dag er tillatt å kopiere musikk til privat bruk, både fra CD-plater og fra nettet.

Som det konkluderes i høringsutkastet: "Det vil med hjemmel i åndsverkloven § 12 [...] være tillatt å brenne CDer til personlig bruk."

En annen sak er selvsagt at det fortsatt er forbudt å legge musikk ut på nettet. Om det så er tillatt å linke til musikk som andre har lagt ut, er det andre hovedspørsmålet Napster-saken. Dom forventes her å foreligge over nyttår.

Til toppen