Knalltall fra Telenor

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas har knepet skikkelig igjen på pengesekken. Gevinsten er milliardoverskudd.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas har knepet skikkelig igjen på pengesekken. Gevinsten er milliardoverskudd.

Telenors driftsinntekter økte med ni prosent i første kvartal 2003 sammenliknet med 1. kvartal i fjor til 12,6 milliarder kroner. Samtidig økte driftsresultatet fra 602 millioner kroner til nesten 1,48 milliarder kroner, mens resultat før skatt og minoritetsinteresser økte med over en milliard kroner til nesten 1,05 milliarder kroner. Det er langt bedre enn de 609 millioner kroner som analytikerne hadde ventet, ifølge en rundspørring gjort av TDN Finans.

EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) i 1. kvartal 2003 ble på i underkant av 4,18 milliarder kroner - en bedring på nesten 1,3 milliarder kroner sammenliknet med samme periode året før, noe som skyldes kostnadsbesparelser og konsolidering av selskaper.

EBITDA-marginen økte fra 25 til 33 prosent.

Slik lyder Telenors resultatmelding for 1. kvartal videre:

"Driftsmessige investeringer (capex) ble redusert i 1. kvartal i år til 1.230 millioner kroner mot 1.879 millioner kroner i 1. kvartal i fjor. Telenors program for operativ effektivisering, Delta 4, gjennomføres som forutsatt, med målsetting å ha en kostnadsbase fra utgangen av 2004 som er brutto fire milliarder kroner lavere enn den var i 2001.

Fra 1. januar i år rapporterer Telenor tre forretningsområder som omfatter mobilvirksomheten (Mobile), fastnettvirksomheten (Fixed) og TV-området (Broadcast). "Øvrig virksomhet" omfatter EDB Business Partner, annen forretningsvirksomhet samt konsernenheter og fellesfunksjoner. Det er utarbeidet sammenlikningstall for den nye organisasjonsstrukturen.

Mobilvirksomheten samlet kan vise til en økning i EBITDA på 44 prosent til 2,2 milliarder kroner i 1. kvartal i år sammenliknet med samme periode i fjor. Tilsvarende økte driftsresultatet med 47 prosent til 1,1 milliarder kroner. EBITDA-marginen økte fra 35 til 41

prosent. I den norske virksomheten gikk inntekt pr. abonnement svakt ned i forhold til 1. kvartal i fjor. Antall abonnement har økt sammenliknet med 1. kvartal i fjor, men har gått noe ned sammenliknet med utgangen av 2002. Markedsandelen i Norge er nå estimert å være omlag 60 prosent.

EBITDA-marginen i fastnettvirksomheten (inkl. virksomheten utenfor Norge) økte med seks prosentpoeng til 32 prosent i 1. kvartal sammenliknet med samme periode i fjor. EBITDA-marginen i fastnettvirksomheten i Norge økte med seks prosentpoeng til 35 prosent som følge av kostnadsbesparelser. Antall ADSL-abonnement var ved utgangen av 1. kvartal om lag 121.000. Det er økning på om lag 27.000 fra utgangen av 2002 og 78.000 fra utgangen av 1. kvartal i fjor.

TV-området økte driftsinntektene med 73 prosent sammenliknet med 1. kvartal i fjor til 1.138 millioner kroner. Tilsvarende økte EBITDA med 104 prosent til 204 millioner kroner. Forbedringen har sammenheng med konsolideringen av Canal Digital. Samtidig ga avskrivninger knyttet til Canal Digital et økt negativt driftsresultat.

- Den underliggende driften gir gode resultater, og vi har en sterk kontantstrøm i 1. kvartal i år takket være fokus på kostnadsreduksjoner og lavere investeringer. Framover venter vi at markedssituasjonen i den norske virksomheten fortsatt vil være preget av svak markedsutvikling og betydelig konkurranse. Med konsentrasjon og styrking av aktiviteter for å sikre markedsposisjoner og med fortsatt fokus på kostnadsreduserende tiltak gjennom Delta 4 forventer vi at marginene for 2003 i den norske delen av virksomheten vil øke sammenliknet med fjoråret. Vi forventer fortsatt god vekst i både driftsinntekter og inntjening fra våre utenlandske operasjoner i år sammenliknet med 2002, spesielt fra våre

internasjonale mobilselskaper. For konsernet som helhet venter vi en betydelig forbedring i underliggende EBITDA og driftsresultat eksklusiv spesielle poster og dermed også i konsernets operative kontantstrøm, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas."

Til toppen