DEBATT

Alt ligger til rette for at Norge kan ta ut dobbel gevinst. Men da må Høyre sette seg høyere ambisjoner

De politiske partienes digitaliseringsstrategier blir viktige for Norge. Vi har ennå kapitalen, en teknologipositiv og høyt utdannet befolkning her i landet. Med politikere som stimulerer samspill mellom næringsliv, forskningsressurser og innkjøpsmakt ligger alt til rette for at Norge kan lykkes i omstillingen og ta ut dobbelt gevinst, skriver administrerende direktør Arne Norheim i IBM Norge. Illustrasjonsfoto.
De politiske partienes digitaliseringsstrategier blir viktige for Norge. Vi har ennå kapitalen, en teknologipositiv og høyt utdannet befolkning her i landet. Med politikere som stimulerer samspill mellom næringsliv, forskningsressurser og innkjøpsmakt ligger alt til rette for at Norge kan lykkes i omstillingen og ta ut dobbelt gevinst, skriver administrerende direktør Arne Norheim i IBM Norge. Illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox
Arne Norheim, administrerende direktør IBM Norge
4. apr. 2018 - 05:00

Høyres Landsmøte bør sette seg høyere ambisjoner enn partiets storresolusjon om digitalisering legger til grunn. Dobbel gevinst – med bedre ressursbruk i helsesektoren og fremvekst av eksportbedrifter – kan da bli resultatet.

I disse dager gjennomfører Høyre sitt landsmøte. Landsmøtet handler om å skape «et bærekraftig velferdssamfunn». Viktige saker står på agendaen. Et av hovedpunktene partiet skal diskutere og ta stilling til er storresolusjonen «Et bedre Norge med digitalisering».

«Et bærekraftig velferdssamfunn» er også sentralt i Jeløya-plattformen som ligger til grunn for regjeringssamarbeidet. Dette er et uttrykk for bekymringen for det økende misforholdet mellom våre velferdsordninger og de tilgjengelige ressursene.

Resepten er klar; velferdsordningene må moderniseres for å være bærekraftige, og norsk økonomi må omstilles for å sikre flere ben å stå på. I storresolusjonen, som danner utgangspunktet for diskusjonene på Høyres landsmøte, er partiets mål at Norge skal bli verdens beste land til å ta i bruk digitale løsninger. Vi deler målet; snakker vi om et bærekraftig velferdssamfunn er digitalisering en sentral del av svaret.

Arne Norheim er administrerende direktør i IBM Norge. <i>Foto:  IBM</i>
Arne Norheim er administrerende direktør i IBM Norge. Foto:  IBM

35 prosent av alle jobber i Norge finnes i offentlig sektor. Det er den høyeste andelen i OECD. Andelen har økt betydelig de siste tiårene. Høyre er tydelig på at offentlig sektor ikke kan vokse seg større enn hva den private delen av økonomien vår kan bære. Digitalisering av offentlig sektor er derfor en av de viktigste løsningene for å bidra til et bærekraftig velferdssamfunn.

Helsesektoren er særlig interessant. Her er det et stort potensiale for dobbel gevinst.

Mer enn hver tiende krone av statsbudsjettet går til helsesektoren. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var Norges løpende helseutgifter i 2016 på enorme 326 milliarder kroner. Stadig flere eldre, flere med kroniske sykdommer, kombinert med muligheten til å behandle stadig flere lidelser, vil øke etterspørselen etter helsetjenester. Behovet for nye løsninger er enormt.

Hver dag genereres enorme mengder data i helsesektoren. Bruk av stordataanalyse og kunstig intelligens gjør at vi kan hente ut viktig innsikt fra disse datamengdene. I dette ligger muligheter for å ta bedre beslutninger, øke kvaliteten i tjenestene, effektivisere ressursbruken og forbedre arbeidsprosesser og finansieringsmodeller.

Et eksempel på en slik effektivisering har vi sett gjennom Akershus universitetssykehus’ prøveprosjekt for å analysere bruken av røntgen på barn. Flere tusen journaler ble gjennomgått ved hjelp av kognitiv teknologi for å hente ut informasjon om sykdom, behandlingsforløp og hvordan det har gått med pasientene. Resultatet fra prøveprosjektet var at det ga grunnlag for bedre beslutninger, økt kvalitet og sikkerhet knyttet til radiologisk diagnostikk og behandling av barn.

Potensialet for dobbel gevinst med en ny eksportindustri knyttet til helseløsninger kan oppnås dersom Høyre løfter ambisjonen utover den som ligger i storresolusjonen.

Omstillingsbehovet i helsesektoren gir godt grunnlag også for næringsutvikling.

Hvis vi er like ambisiøse i helsesektoren som vi har vært i oljesektoren, kan digitalisering gi de nødvendige resultater – og det samtidig som vi utvikler innovative løsninger som kan tas til et globalt marked og sikre arbeidsplasser og fremtidig verdiskapning.

Om Norge lykkes med sikker sekundærbruk av helsedata, samtidig som gode testarenaer for ny teknologi etableres, vil det være bra ikke bare for helsesektoren, men også for nasjonaløkonomien.

Myndighetene bør spesifikt tilby sikker sekundærbruk av helsedata, forskningsressurser, medfinansieringsordninger, testsentre og ikke minst aktiv bruk av innovasjonskontrakter for å sikre at nye teknologiske løsninger utvikles og tas i bruk i årene som kommer.

Det bør bli en uttalt satsning fra Høyre å skape verdensledende klynger innen helseteknologi i Norge.

Ved å bidra til helseteknologiklynger knyttet opp til helseforetak og kommuner, vil innovasjonskraft forsterkes og løsninger kunne testes ut mer effektivt. Så må leverandørmarkedet stimuleres gjennom offentlige innkjøp slik at et hjemmemarked av tilstrekkelig størrelse oppnås.

De politiske partienes digitaliseringsstrategier blir viktige for Norge. Vi har ennå kapitalen, en teknologipositiv og høyt utdannet befolkning her i landet. Med politikere som stimulerer samspill mellom næringsliv, forskningsressurser og innkjøpsmakt ligger alt til rette for at Norge kan lykkes i omstillingen og ta ut dobbelt gevinst.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.