Konkurransetilsynet går videre med Telenor Nextel/SchibstedNett-fusjonen

Konkurransedirektør Einar Hope ber Peter Pay i Telenor Nextel og Birger Magnus i Schibsted Nett om dokumentasjon som viser at Telenors kjøp av Schibsteds Internett-kunder er til det beste for samfunnet.

Det betyr at Telenor Nextels kjøp av Schibsted Netts 50.000 Internett-kunder ennå ikke er akseptert av konkurransemyndighetene.

Intensjonsavtalen mellom de to aktørene ble offentliggjort på en pressekonferanse 8. november 1996. Avtalen, som trådte i kraft ved årsskiftet, innebar at Telenor Nextel overtok Schibsted Netts internettkunder, mens de to selskapene sammen opprettet et nytt selskap, Scandinavia Online, som skal levere innhold til Internett.

Faktisk ser det i dag ut til at Konkurransetilsynet vil ha innvendinger mot at Telenor Nextel kjøper Schibsted Netts Internett-kunder der saken står i dag.

I et brev til Peter Pay i Telenor Plus og Birger Magnus i Schibsted ASA ber konkurransedirektør Einar Hope om at de to aktørene på det norske interettmarkedet dokumenterer at kjøpet "fører til noen form for samfunnsøkonomiske kostnadsbesparelser". Om disse besparelsene er større enn de samfunnsøkonomiske tapene som følge av at konkurransen blir redusert, er det ikke grunnlag for inngrep mot ervervet, heter det i brevet.

Om Telenor og Schibsted ikke kan dokumentere at den reduserte konkurransen kan oppveies av besparelser i de to selskapene som en følge av oppkjøpet, vil Konkurransetilsynet gripe inn og stanse kjøpet. Telenor og Schibsted har frist til 4. april med å dokumentere de samfunnsmessige fordelene ved kjøpet.

Konkurransetilsynet har frist til 20. juni til å foreta et eventuelt inngrep.