BEDRIFTSTEKNOLOGI

Konkurransetilsynet vil utveksle taushetsbelagte opplysninger

Konkurransetilsynet er enig i Samferdselsdepartementets forslag om å utveksle taushetsbelagt informasjon mellom ulike myndigheter, slik det er skissert i utkast til ny lov om elektronisk kommunikasjon.

Øystein Kvistad
13. sep. 2002 - 12:55

Den 14. februar vedtok EU en nytt regelverk for elektronisk kommunikasjon. Denne er relevant for Norge på grunn av EØS-avtalen, derfor har Samferdselsdepartementet utarbeidet et forslag som tar sikte på å gjennomføre EUs reguleringspakke i norsk rett i lov om elektronisk kommunikasjon.

I juni sendte departementet ut lovforslaget på høring. Den nye loven skal legge til rette for konkurranse innenfor de sammensmeltende (konvergens) tele-, data- og mediesektorene, dvs elektroniske kommunikasjonsnettverk og tjenester. Det nye regelverket vil omfatte flere områder enn i dag, innebære en ny tilnærming til inngrep og bruk av virkemidler overfor dominerende aktører og medføre store institusjonelle endringer i tilsynet med regelverket.

digi.no har tidligere omtalt lovforslaget, og vår juridiske kommentator Peter Lenda stilte spørsmål om ikke den makt som myndighetene gis gjennom den nye loven kan medføre en fare for overregulering.

Les saken her:


I uttalelsen peker tilsynet på at den foreslåtte formålsparagrafen i utkastet til den nye loven bør endres slik at den ligger tettere opp mot formålet til de generelle konkurranserettslige reglene. Tilsynet foreslår derfor at formålet om å sørge for en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser på området for elektronisk kommunikasjon inngår i formålsparagrafen.

Overgangen innebærer blant annet at metoden for konkurransemessige vurderinger i teleretten harmoniseres med metodene som brukes i den generelle konkurranseretten.

Dette medfører at vurderingene av om det forligger sterk markedsstilling i teleretten tilnærmes den konkurranserettslige vurderingen av om det foreligger markedsmakt. Konkurransetilsynet har i den forbindelse utalt seg om høringsnotatets generelle drøftelse av begrepet sterk markedsstilling og om innholdet i begrepet kollektiv markedsmakt.

I tillegg vil avgrensningen av relevante markeder i teleretten gjennomføres etter konkurranserettslige metoder. Behovet for sektorspesifikk avgrensning vil imidlertid ha betydning for avgrensningen. Konkurransetilsynet understreker derfor at det er svært viktig at konkurransemyndighetene, ved sin behandling av enkeltsaker, ikke på noen måte blir bundet av vurderinger eller vedtak truffet av myndighetene for elektronisk kommunikasjon med hjemmel i den nye loven. Tilsynet mener at dette bør framgå klart av den nye loven.

Konkurransetilsynet stiller seg dessuten positiv til forslaget om å utveksle taushetsbelagt informasjon mellom konkurransemyndighetene og myndighetene for elektronisk kommunikasjon, og mener "dette er nødvendig for å sikre samarbeidet mellom myndighetsorganene".

Tilsynet ber likevel om en todelt spesifisering av dette punktet: - Den ene bestemmelsen bør utelukkende omhandle informasjonsutveksling med nasjonale myndigheter, den andre med utenlandske myndigheter og internasjonale organisasjoner.

Det er § 9-4 i Lovforslaget som omtaler "Utlevering av taushetsbelagt informasjon", og slik lyder bestemmelsen:

"Uten hinder av lovbestemt taushetsplikt skal myndigheten etter forespørsel utveksle med konkurransemyndighetene den informasjon som er nødvendig for utøvelsen av oppgavene etter EØS-avtalens vedlegg XI - Europaparlaments og Rådsdirektiv nr 2002/21/EF om et felles rammeverk for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, artikkel 3 nr 5.

Konkurransemyndighetene skal ikke uten skriftlig samtykke fra myndigheten gi innsyn etter offentlighetsloven i informasjon som er mottatt fra myndigheten etter første ledd, og som av myndigheten på tidspunktet for utveksling var unntatt offentlighet etter offentlighetsloven §§ 5og 6.

Uten hinder av lovbestemt taushetsplikt skal myndigheten utlevere informasjon til EFTAs overvåkingsorgan (og EU Kommisjonen) når det er fremmet en begrunnet forespørsel og informasjonen er nødvendig og forholdsmessig for gjennomføringen av oppgaver pålagt gjennom EØS avtalen. Den opplysningene gjelder skal underrettes om videreformidling av taushetsbelagt informasjon når opplysningene opprinnelig er innhentet fra denne.

For å oppfylle Norges avtaleforpliktelser overfor annen stat eller internasjonal organisasjon kan myndigheten uten hinder av lovbestemt taushetsplikt gi myndigheter i andre stater opplysninger som er nødvendige for å fremme håndhevelsen av norsk eller vedkommende stats eller organisasjons regulering på området for elektronisk kommunikasjon.

Ved utlevering av opplysninger til annen myndighet skal myndigheten stille som vilkår at opplysningene bare kan formidles videre med samtykke fra myndigheten, og bare for det formål som samtykket omfatter.

Myndigheten kan gi forskrift om utlevering av opplysninger."

Hele uttalelsen fra Konkurransetilsynet (PDF-format) finner du via denne lenken

Samferdselsdepartementets forslag til ny kommunikasjonslov finner du her.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.