Kraftig utvidet bruk av GIS i Avinor

Avinor samler alle sine GIS til ett system og gir langt flere ansatte tilgang til kartdata.

Kraftig utvidet bruk av GIS i Avinor

Det statlige aksjeselskapet Avinor, som eier og driver 46 lufthavner i Norge, og som er ansvarlig for å kontrollere landets luftrom, meldte i forrige uke at de akter å integrere geografiske informasjonssystemer (GIS) i hele sin virksomhet.

Geodata, som leverer den amerikanske GIS-løsningen ESRI, er valgt som partner i dette prosjektet.

Avinor skal bruke ESRI til «forvaltning, lagring, innsyn, drift og sammenstilling av geografiske data tilknyttet 46 lufthavner», går det fram av en pressemelding. Avtalen med Geodata omfatter videre 3D-analyse og integrasjon med andre informasjonssystemer i Avinor, samt at det parallelt innfris en opsjon for et forvaltningsverktøy for ledningsdata, i første omgang på tre store lufthavner.

– I korthet dreier dette seg om å modernisere systemene våre, sier avdelingsleder for teknisk informasjonsforvaltning i Avinor, Torunn Carlsson, til digi.no. – Vi går fra flere ulike lokale systemer til ett samlet system og én databaseløsning.

Carlsson mener det nye fellessystemet vil gjøre det mulig å bruke dataene langt bedre enn i dag. Et viktig poeng er å gjøre nye grupper Avinor-ansatte til GIS-brukere.

– Bruken av det enhetlige GIS-systemet vil bety klare forbedringer innen lufthavndrift. Et eksempel er i forhold til miljøet rundt flyplassene. Vi får blant annet bedre oversikt over støysoner, og over avrenning. Hvis vi må bruke spesielle midler på rullebaner og oppstillingsplasser, kan vi forsikre oss at vannet renner ned i egnede kummer, slik at vi unngår forurensning.

Carlsson legger til at det sentraliserte systemet vil bidra til bedre arealplanlegging rundt flyplassene, og slik sett bidra til å forbedre vår kommunikasjon med våre vertskommuner . Visualiseringsmuligheter i 3D gir ofte bedre bilde av behovet for restriksjoner i tilknytning til lufthavnene våre. Et annet eksempel på bruk av 3D er å finne hvor anleggsmaskiner kan befinne seg når fly tar av og lander, uten å komme i konflikt med sikkerhetssonene rundt rullebanen.

– Det krever prosessering av data i 3D, siden det er strenge høydebestemmelser for slik. Videre vil vi benytte oss av 3D-dataene i ESRI-løsningen til bedre å beregne inn- og utflyvningsprosedyrer, samt produksjon av kart til AIP (Aeronautical Information Publication).

Avinor deltar i det bredt anlagte samarbeidet Norge digitalt for felles utnyttelse av geografiske data.

– Den nye løsningen vil gi Avinor mulighet for bedre å utnytte data fra Norge digitalt, og også gjøre det enklere å bidra med våre geografiske data til dette samarbeidet.

GIS-sentraliseringen i Avinor gjenspeiler en aktuell tendens i bruken av slike systemer: Flere kategorier ansatte trekkes med som brukere.

– GIS er hittil blitt betraktet som et mindre fagsystem beregnet på spesialister. Vi ser på det nå som løsninger til mer allmenn bruk. På dette feltet, i forhold til andre eiere av lufthavner og luftfartsmyndigheter, ligger vi nok litt i forkant internasjonalt.

Carlsson legger til at IT-systemene i Avinor er under omlegging til tjenesteorientert arkitektur («SOA»), og at GIS er blant tjenestene som er med på den overgangen.

    Les også: