Krafttak for forskning - prioritet for IKT

Utkastet til statsbudsjett vil øke statens andel av forskningsfinansieringen med 1,7 milliarder kroner. 400 millioner av dette er skattelette for næringslivet.

Målet for Regjeringen er at forskning og utvikling i Norge skal opp på snittet i OECD, mål som offentlig og private forskningsutgifter som prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). I 1999 brukte Norge 20,3 milliarder kroner til forskning. Det svarer til 1,7 prosent av BNP. Snittet i OECD er 2,2 prosent, i de andre nordiske land er snittet 2,8 prosent, 42 prosent av den norske forskningsinnsatsen var offentlige midler. I år skal dette økes til 11,9 milliarder kroner, fordelt på 135 kapitler i utkastet til statsbudsjett.

Den som skal prioriteres er langsiktig, grunnleggende forskning, og fire "tematiske satsinger": marin, helsefag og medisen, miljø og energi, og IKT.

Innen IKT skal det etableres et forskningssenter på Fornenu, kalt Simula Research Laboratory etter Simula, et norsk-utviklet programmeringsspråk som i dag anerkjennes internasjonalt som det første objektorienterte språket. Det skal ellers bevilges mer til telekommunikasjonsforskning over budsjettet til Samferdselsdepartementet, og mer til bredbånd fra Nærings- og handelsdepartementet.

Bevilgningen til forskning i institusjonene for høyere utdanning skal økes med 350 millioner kroner.

Universiteter og høyskoler skal finansieres etter et nytt system som legger vekt på resultater innen utdanning og forskning. 60 prosent av midlene skal være basismidler, fordelt etter samme mønster som alle bevilgningene fordeles i dag. 25 prosent av midlene skal fordeles etter resultatene innen utdanning, 15 prosent etter resultatene innen forskning. For å evaluere resultatene skal det etableres et uavhengig akkrediterings- og evalueringsorgan.

Kapitalen i Forskningsfondet skal økes med en milliard kroner til 11 milliarder kroner, fra nyttår. Regjeringen antar at avkastingen da vil øke fra 322 til 525 milliarder kroner. Midlene skal særlig støtte langsiktig, grunnleggende forskning. En tredel skal gå til institusjonene, to tredeler skal fordeles gjennom Norges forskningsråd.

Til toppen