Krav om offentlig diskusjon av Enfopol

Blant EU-arbeidet som går sin gang uanfektet av problemene rundt EU-kommisjonen, er EU-rådets hemmelige behandling av Enfopol, EUs opplegg for å overvåke telekommunikasjoner generelt og Internett spesielt.

Blant EU-arbeidet som går sin gang uanfektet av problemene rundt EU-kommisjonen, er EU-rådets hemmelige behandling av Enfopol, EUs opplegg for å overvåke telekommunikasjoner generelt og Internett spesielt.

EU-rådet (European Council på engelsk) samler også fagministre i egne råd. Diskusjonene rundt Enfopol skal ifølge det tyske nettmagasinet Telepolis foregå i rådet kjent som Council for Justice and Home Affairs (JHA), der justisministrene i medlemslandene diskuterer saker av felles interesser. Sist det går fram av offisielle referater at JHA diskuterte Enfopol, var 4. juni 1996. Siden synes diskusjonene å ha vært ført under rubrikken Convention on Mutual Legal Assistanse in Criminal Matters - Konvensjon om gjensidig rettslig bistand i kriminelle saker, der også en vesentlig del av Schengen-avtalen berøres.

Informasjonen som Telepolis offentliggjør på sitt nettsted, bygger på lekkasjer fra interne EU-dokumenter. Det er disse dokumentene som gir grunnlag for å mistenke EU for å legge opp til en europeisk overvåkning av telekommunikasjoner og Internett, der forberedelsene går i det skjulte og der det juridiske rammeverket synes høyst uklart, med alt det åpner for av mulige overgrep. Av andre europeiske land enn Norge er det bare Sveits som har gjennomført en skikkelig offentlig oppvask av sin overvåkningstjeneste, og Sveits er som kjent ikke en gang med i EØS.

Av det offisielle referatet fra JHAs møte 12. mars (det er tilgjengelig fra EU-rådets nettsted, se peker i høyre marg), går det fram at man lenge har diskutert avlytting av telesamband generelt, og at spesielle ordninger for avlytting av satellittsamband er blant de siste gjenstående punkter i debatten. Det kinkige her er at avlyttingen nødvendigvis må foregå via en bakkestasjon, og verken Iridium eller Globalstar planlegger mer enn én europeisk bakkestasjon hver. Iridium åpnet en bakkestasjon i Italia i november, mens Globalstar skal opprette en i Frankrike med det første. Rådsmedlemmene - altså EU-landenes justisministre - heller til den oppfatningen at siden avlyttingen kan fjernstyres, er det ikke nødvendig å informere landene der bakkestasjonene befinner seg, om at det gjennomføres en avlyttingsoperasjon. Italia ser ikke ut til å være helt enig i dette, og JHA ber sine "kompetente organer" utrede saken ytterligere med tanke på å få til en endelig avtale på neste møte 26. mai.

Telepolis har i gang i underskriftskampanje for større åpenhet rundt Enfopol. De siste dagene har to viktige organisasjoner kommet med uttalelser som støtter dette kravet.

Den tyske organisasjonen FITUG (Förderverein Informationstechnik und Gesellschaft - Forening for IT og samfunn, tilsluttet Global Internet Liberty Campaign) har skrevet det åpent brev til EUs ministerråd der den krever en offentlig debatt rundt Enfopol. FITUG viser til at omfattende overvåkning vil kreve store ressurser og at det ikke er avklart om regningen skal sendes skattebetalerne eller Internett-tilbyderne. Foreningen peker også på den uavklarte sammenhengen med Wassenaar-samarbeidets nylig vedtatte innskrenkninger i bruk av krypterende programvare, på hemmelighetskremmeriet rundt Enfopol, og på den generelle faren for overgrep mot vanlige menneskers personvern. Foreningen krever at Enfopol-planene legges på is til detaljene er kjent og diskusjonen er gjennomført.

I Østerrike har foreningen av Internett-tilbydere ISPA (Internet Service Providers Austria) rettet tilsvarende krav til landets regjering. ISPA peker blant annet på at Internett-overvåkning kan gi langt mer personlig informasjon enn noen annen overvåkningsform, og at særlig mulighetene gitt ved overvåkning av elektronisk post går langt videre enn det lovgiverne kunne tenke seg da de forholdsvis strenge reglene for overvåkning av brev ble vedtatt. ISPA ønsker at den offentlige diskusjonen om Enfopol også må knyttes til teknologiske forhold, både fordi det er uklart hva slags overvåkning som faktisk er mulig, og på grunn av den ytterligere trusselen mot personvernet som teknologisk mangelfulle overvåkningsordninger kan medføre.

Til toppen