Kredittilsynet vil ha lovendring for å ta juksemakerne

I et ferskt brev til Finansdepartementet uttrykker Kredittilsynet ønske om at det blir foretatt lovendringer for at de skal få tilgang til brukeridentiteter på Internett.

Etter at Samferdselsdepartementet konkluderte med at nettsteder ikke kan utlevere informasjon om IP-adresser til Kredittilsynet, har Kredittilsynet nå sendt brev til Finansdepartementet der de uttrykker ønske om lovendringer.

digitoday har fått tilgang til det ferske brevet fra Kredittilsynet til Finansdepartementet datert 14. mars. Her konkluderer Kredittilsynet følgende (uthevelse gjort av digitoday):

"Ettersom denne rettstilstanden til dels vanskeliggjør Kredittilsynets initielle undersøkelseri tilknytning til mulige overtredelse av veripapirhandellovens generelle adferdsregler.......finner Kredittilsynet det riktig å orientere Finansdepartementet i sakens anledning.

Kredittilsynet vil samtidig få uttrykke et ønske om at det blir foretatt lovendringer slik at informasjon om IP-adresser og sluttbrukere kan utleveres til Kredittilsynet i saker som nevnt ovenfor, og ber Finansdepartemnetet vurdere dette. Dersom slike eventuelle endringer mest hensiktsmessig bør inntas i verdipapirhandelloven, står Kredittilsynet selvsagt til disposisjon for en nærmere utredning av dette spørsmål."
Til digitoday sier Eirik Bunæs i Kredittilsynet følgende:


- Vi ser oss ferdig med saken etter uttalelsen fra Samferdselsdepartmentet. Vi tar saken til etterretning og nå er det bare en lovendring som kan gi oss hjemmel til å få utlevert IP-adresser fra nettstedene. Nå er dette en politisk vurdering, og det er jo lite trolig at politikerne hadde problemstillingen med Internett og kursmanipulasjon i tankene da de laget loven. Det er jo vi som er den faglige instans og det er helt klart en fordel at vi får tilgang.

Betyr dette at det er fritt frem for kursmanipulasjon på Internett inntil videre?

- Nei, det vil jeg ikke si. Vi har en preventiv effekt, og vi kan sende over saker til Økokrim når vi har skjellig grunn til mistanke.

I Sverige har Finansinspektionen ansatt flere personer til å overvåke eventuell kursmanipulasjon via Internett. Har dere vurdert å gjøre det samme i Norge?

- Vi har ikke gjort dette i Norge. Vi har gradvis økt innsatsen, selv om vi til å begynne med ikke tok Internett særlig alvorlig. Etterhvert har vi fokusert mer på Internett, men vi oppfatter omtrent 99 prosent av det som skrives på diskusjonsforum som lite seriøst. Vi har en egen avdeling som tar seg av dette. Men husk at det er ikke bare diskusjonsforum som er på vår agenda, vi ser også for eksempel på nettmeglere, avslutter Bunæs til digitoday.


Til toppen