Krever like konkurransevilkår

Telenor ber om at norsk regulering harmoniseres med EU-reguleringen alik at norsk konkurranseevne ikke blir svekket i forhold til EU-landenes teleaktører. I en høringsuttalelse til den nye teleloven mener Telenor det er uheldig at Telenor Mobil blir sterkere regulert enn konkurrentene.

Telenor ber om at norsk regulering harmoniseres med EU-reguleringen alik at norsk konkurranseevne ikke blir svekket i forhold til EU-landenes teleaktører. I en høringsuttalelse til den nye teleloven mener Telenor det er uheldig at Telenor Mobil blir sterkere regulert enn konkurrentene.

Telenor skriver i høringsuttalelsen at konkurranse- og telemyndighetene må bli bedre samordnet.

Fra 1. januar 1998 trår en rekke nye telelover i verk rundt om i Europa, som alle åpner helt eller delvis for full liberalisering av telekommarkedene. EU-direktivene som åpner for full konkurranse på telenett og telefoni skal implementeres i norsk rett og praksis og den nye teleloven som nå er til høring skal sørge for at dette skjer.

I en pressemelding går Telenor gjennom sin høringsuttalelse til teleloven, oppsummert i fem punkter:

1. Norsk regulering bør være harmonisert med EU-reguleringen. En strammere regulering av Telenor i Norge enn av sterke internasjonale aktører i disses hjemmemarkeder vil svekke norsk konkurranseevne i hjemmemarkedet og internasjonalt.

2. Når konkurransen er virksom, bør reguleringen tones ned eller bortfalle. Etter Telenors oppfatning gjelder det særlig for mobiltelefonimarkedet. Konkurransen i forbrukermarkedet for mobiltelefoni er intens, og Telenor regner med at konkurransen vil bli effektiv også når det gjelder samtrafikk og tilgang til mobilnett. Telenor regner videre med at det blir kapitalsterke internasjonale interesser som vil stå bak også den tredje mobiloperatøren som nå kommer på banen (DCS 1800). Telenor vurderer det derfor som meget uheldig om det skal legges sterkere regulatoriske føringer på Telenor Mobil, enn på konkurrentene i mobilmarkedet.

3. Det er knyttet spesielle og meget tyngende forpliktelser til teleoperatører med sterk markedsstilling. Konkurranse- og reguleringsmyndighetene må tilstrebe et dynamisk perspektiv i vurderingene av aktørene i markedet. Det er ikke tilstrekkelig å vurdere aktørene ut fra markedsstillingen i et begrenset norsk marked, men ut fra den posisjon aktørene i Norge har i nordisk og internasjonal sammenheng.

4. Telenor er tilfreds med den regulatoriske intensjon at det er de tradisjonelle enerettstjenestene som reguleres, mens konkurransen kan utvikle seg friere på nye tjenester. Telenor forventer imidlertid at også den regulerte delen av markedet etterhvert blir underlagt vanlige markeds- og konkurransevilkår.

5. Konkurranse- og reguleringsmyndighetene er nødt til å samordne sin relasjon til telekommunikasjonsbransjen. Aktørene kan ikke leve med en situasjon der Konkurransetilsynet og Post- og teletilsynet utvikler motstridende reguleringskriterier og/eller kommer til ulike eller sprikende avgjørelser i samme sak.

I en kommentar sier konserndirektør Magnus Dokset at Telenor lenge har sett frem til at det blir lagt til rette for konkurranse på de gjenværende enerettstjenestene, og at flere aktører får et ansvar for å betjene markedene med disse tjenestene.

- Det er meget viktig at reguleringsbestemmelsene nå kommer på plass. Det har vært vanskelig for Telenor å presentere et standardtilbud for samtrafikk per 01.07.1997 og å starte samtrafikkforhandlinger uten å kjenne de nærmere retningslinjer og premisser som skal legges til grunn fra myndighetenes side. Det er stor risiko for forsinkelse i den tekniske implementering av samtrafikk, så lenge nummerplanforutsetninger med videre ikke er på plass i relasjonen mellom aktørene, sier konserndirektør Dokset.

Til toppen