Krise for Java som ISO-standard

Uoverensstemmelser med en teknisk komite i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO gjør at Sun vil trekke seg fra godkjenningsprosessen for en Java-standard, som ble innledet i november 1997.

Uoverensstemmelser med en teknisk komite i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO gjør at Sun vil trekke seg fra godkjenningsprosessen for en Java-standard, som ble innledet i november 1997.

Det går fram av samtaler Java-sjefen i Sun, Alan Baratz, har hatt med amerikanske journalister i forbindelse med symposiet Java Enterprise Solutions.

Sommeren og høsten 1997 kjempet Sun for å bli tilkjent retten til å legge fram et forslag om en standard, kalt PAS i sjargongen (publicly available specification). Saken ble stemt over i ISOs organer i to runder. Sun tapte den første runden, men vant den andre i november 1997. Ordningen godkjente Suns rett til å legge fram en offentlig tilgjengelig spesifikasjon for Java. Vanligvis får ikke kommersielle aktører anledning til slikt enkeltvis. Ordningen innebar også at Sun skulle ta på seg ansvaret for å vedlikeholde standarden, det vil si ha enerett på å legge fram framtidige forslag til revideringer og utvidelser. I forhold til ISOs vanlige prosedyrer, var dette en nyvinning som enkelte mente kunne få stor betydning for framtidige standarder innen informasjonsteknologi, kanskje spesielt programvare.

Samtidig var det et krav til Sun at spesifikasjonen som skulle legges fram, måtte være komplett. Sun tolket dette dithen at det var best å vente til Java 2.0 var helt ferdig. Denne versjonen er forsinket, og Sun har følgelig ennå ikke lagt fram noe forslag til ISO-standard for Java.

Uoverensstemmelsene med ISOs felles tekniske komite nummer 1 JTC1 (Joint Technical Committee) gjelder hvem som skal ha ansvaret for å vedlikeholde Java som ISO-standard. Ifølge Baratz vedtok komiteen nye regler før årsskiftet som innebærer at dette ansvaret må overlates JTC1, i strid med Suns forståelse av godkjenningsordningen.

Baratz hevder at JTC1s nye standpunkt skyldes lobbyvirksomhet fra Microsoft som konsekvent har prøvd å motvirke Suns teknologi. Microsoft forsøkte å hindre Sun fra å bli godkjent som forslagsstiller for en Java-standard. Baratz mener at Microsoft har påvirket JTC1 til å endre reglene for å oppnå sitt mål om å hindre en offentlig godkjent Java-standard. Han sier at Microsoft har brukt "millioner av dollar" for å påvirke komiteen.

Microsoft avviser kontant beskyldningene om at selskapet har brukt millioner av dollar for å motvirke Sun, og hevder at Suns vrede skyldes at selskapet ikke har lykkes i å omdanne JTC1 til et rent sandpåstrøingsorgan.

Baratz sier at det som har skjedd vil virke ødeleggende for en ny ordning innen ISO, der kommersielle aktører kunne få godkjent sin teknologi som offentlig og fritt tilgjengelig standard, og samtidig beholde kontrollen over teknologiens utvikling.

Arbeidet for å få til en Sun-kontrollert ISO-standard for Java kan ses på som en parallell til Suns bestrebelser på å få til en mellomting mellom en tradisjonell programvarelisens og en Open Source lisens for det samme programmeringsspråket. I begge tilfeller dreier det seg om å gjøre en teknologi mer åpen, samtidig som man ikke ønsker å tape den grunnleggende kontrollen. Sun har skapt en Community Source lisens for Java og Jini, der felles kode flyter fritt, men der selskaper kan tjene penger på teknologi de har utviklet selv med utgangspunkt i felleskoden.

Baratz sa at Sun vil fortsette arbeidet med å finne en ordning som kan munne ut i en offentlig anerkjent Java-standard, som Sun beholder utviklingsansvaret til. Som en mulighet nevnte han ECMA (European Computer Manufacturers Association). Formålet er ikke å avsverge ISO, men å finne en ny prosess der JTC1 kan omgåes.

Kommentarer innhentet fra Rick Ross, lederen for utviklerorganisasjonen Java Lobby, uttrykker støtte til en anerkjent internasjonal standard for Java. Han sier han har mottatt forsikringer fra Baratz om at arbeidet for dette vil fortsette.

Til toppen