- Krisen gir mer bruk av Linux-servere

Annenhver IT-sjef tror Linux vil bli deres primære serversystem innen fem år, sier IDC.

- Krisen gir mer bruk av Linux-servere

Annenhver IT-sjef tror Linux vil bli deres primære serversystem innen fem år, sier IDC.

Magasinet Information Week refererer fra et utkast til en IDC-rapport som de har fått fra Novell, rapportens sponsor. Rapporten bygger på en undersøkelse gjennomført i februar at 330 IT-sjefer. Den geografiske fordelingen av respondentene er ikke oppgitt. Novell skal ikke ha medvirket til utvalget av IT-sjefer i undersøkelsen.

Respondentene hadde følgende systemer i bruk på serversiden:

  • 97 prosent brukte Windows
  • 57 prosent brukte Linux
  • 39 prosent brukte Unix

Om sin befatning med Linux framover, uttrykker de seg slik:

  • 65 prosent sier de vil øke sin bruk av Linux-servere med minst 10 prosent i løpet av 2009
  • 63 prosent sier de vil øke sin bruk av Linux-pc-er med minst 10 prosent i løpet av 2009
  • 49 prosent tror Linux vil være deres primære serverplattform innen fem år

I rapportene heter det at det først og fremst er Unix-servere som vil bli erstattet av Linux-servere.

Det oppgis ikke hvor stor andel av serverbelastningen kjøres på virtualiserte systemer. Det antydes at en ikke ubetydelig del av den framtidige bruken av Linux, vil være på virtuell Linux i Windows-maskiner.

Hva som ligger i begrepet «primær serverplattform» er ikke helt klart. En uavhengig kommentar i Information Week peker dessuten på at det er forskjell på hva IT-sjefer forventer, og hva som blir den faktiske trenden. Tidlig på 1990-tallet viste for eksempel undersøkelser at den store andelen IT-sjefer med forventninger om å standardisere på IBMs daværende Windows-alternativ OS/2 holdt seg noenlunde konstant i flere år, uten at det ga seg utslag i salgsstatistikken.

Gitt den minimale bruken av Linux på klientsiden, tyder ikke en forventning om en ti prosent økning i løpet av 2009 på noen større entusiasme for å fase ut Windows-pc-er, selv i vanskelige økonomiske tider.

    Les også:

Til toppen