Kritisk til nytt Medietilsyn

Universitetet i Oslo har på oppdrag av Eierskapstilsynet laget en kritisk betraktning på sammenslåingen av tilsynene på mediefeltet som kulturministeren har foreslått.

Universitetet i Oslo har på oppdrag av Eierskapstilsynet laget en kritisk betraktning på sammenslåingen av tilsynene på mediefeltet som kulturministeren har foreslått.

Eierskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens medieforvaltning skal etter planen slås sammen. Vedtaket er en del av Stortingsmeldingen om statlige tilsyn som er til behandling i Stortinget.

Her kan du lese pressemeldingen om nytt Medietilsyn til Fredrikstad

Nå legger Universitetet i Oslo frem en rapport på oppdrag fra et av tilsynene, nærmere bestemt Eierskapstilsynet som stiller seg kritiske til denne sammenslåingen.

"Undersøkelsens hovedkonklusjon er at forslaget om sammenslåing i liten grad baserer seg på en konkret vurdering av problemer i dagens tilsynsordning. Forslaget ser i stedet ut til å være styrt av et generelt ønske om en administrativ forenkling. Dette gjør at de særegne prinsippene og problemstillingene som preger mediefeltet i liten grad er behandlet. "

I rapporten, som blant annet er satt sammen av medieviter Trine Syvertsen, uttrykkes det bekymring for om det nye Medietilsynet vil være tilstrekkelig uavhengig. Uavhengighetsprinsippet skal sikre tilsynet legitimitet og samtidig sikre at tilsynsorganer generelt "ikke skal kunne brukes som instrumenter for meningskontroll".

Medieviterne mener også at Stortingsmeldingen, som politikerne nå behandler, tar for lite hensyn til at tilsynene er ulike og skal dekke forskjellige behov.

Stortingsmeldingen mangler dokumentasjon for at sammenslåing av de tre aktuelle tilsynene vil bidra til større rolleklarhet.

For allmennheten kan en sammenslåing til ett medietilsyn gjøre forholdene mer oversiktlige. For tilsynsobjektene kan imidlertid en sammenslåing gjøre strukturen mer uklar, mener Universitetet i Oso.

"At et og samme organ både skal tildele støtte og pålegge mediebedriftene begrensninger, kan komplisere relasjonene mellom de to partene."

Stortingsmeldingen hevder at dagens tilsynsordning er et produkt av praktiske ad hoc-vurderinger og ikke representerer en gjennomtenkt struktur.

"Det alternativet som nå er lagt fram kan imidlertid synes like ad hoc-preget", skriver UiO videre.

Ekspedisjonssjef Roy Kristiansen i Kultur- og kirkedepartementet opplyser til digi.no at departementet ikke har sett rapporten og kan derfor heller ikke kommentere den.

Her kan du lese hele rapporten

Til toppen