Kutter i gigantisk ERP-prosjekt

Regjeringen kutter, men vil likevel gi Forsvaret et gigantbudsjett for å få på plass nytt ERP-system.

Regjeringen kutter, men vil likevel gi Forsvaret et gigantbudsjett for å få på plass nytt ERP-system.

Regjeringen ber nå Stortinget endelig om å bevilge penger til det sterkt utsatte Golf-prosjektet. Dette IT-systemet skal slå sammen all økonomi, personal, lager og andre ERP-funksjoner som hittil har vært spredd på forskjellige våpengrener til et felles system.

Ironisk nok har andre fase av Golf blitt utsatt av regnskapssprekken i Forsvaret, noe Golf-systemet nettopp skulle ha forhindret – dersom det hadde vært på plass. Egentlig skulle Forsvaret ha lagt om til nye regnskapsystemer i løpet av 2000, da var alle de andre departementene klare.

Det var IBM med et SAP-system som vant gigantkontrakten, men foreløpig har IBM bare fått gjennomføre første fase, kalt LP1.

I sin anmodning til Stortinget til neste fase (LP2) kutter Regjeringen noe i budsjettet til IBM og Forsvaret, men ber likevel om 400 millioner kroner. Teknisk sett er bevilgningen allerede gjort, men Regjeringen ber altså om fullmakt til å bruke pengene og ber ikke om mer. For man planla egentlig å be om minst 100 millioner kronerm mer.

Dette er blandede nyheter for IBM, som nå kan se frem til neste fase, men i et noe mindre omfang.

digi.no har tidligere omtalt at IBM klarte å skaffe ny jobb til alle konsulentene som var med i Golf-prosjektet da pausen oppstod.

- IBM står foran forhandlinger med Program Golf og finner det derfor ikke korrekt å gi kommentarer til regjeringens forslag, sier kommunikasjonsdirektør Per Vassbotn i IBM Norge til digi.no.

"Leveranseprosjekt 2 (LP 2) vil være et meget viktig prosjekt for å bedre økonomistyringen i Forsvaret. Forsvaret hadde tidligere et økonomisystem som ikke tilfredsstilte Økonomiregelverket i staten. Leveranseprosjekt 1 (LP 1) i Program Golf var i så måte et nødvendig og riktig tiltak for å imøtekomme krav til eksternregnskapet i regelverket. Innføringen av LP 1 var første trinn i tilpasningen til økonomiregelverket, og gjør at Forsvarets militære organisasjon fra 1. januar 2004 tilfredsstiller funksjonelle minimumskrav, som er knyttet til eksternregnskapet," skriver Regjeringen i sin Stortingsmelding.

Men Regjeringen kutter likevel i budsjettet og planene.

"...Det ble videre informert (til Stortinget red. anm.) om at LP 2 var planlagt gjennomført med tre leveransefaser. Som et resultat av ekstern kvalitetssikring og erfaringer med innføringen av LP 1, velger regjeringen, i første omgang, kun å gjennomføre første leveransefase av LP 2 i et redusert omfang, som derved blir et kategori 2-prosjekt. Dette reduserer risikoen ved gjennomføringen av prosjektet," skriver regjeringen.

For Program Golf utgjør investeringen i systemløsninger ca. 40 % av det samlede investeringsomfang. Resterende andel er kostnader forbundet med endring av prosedyrer og organisasjon.

Det barberte LP 2-prosjektet skal gi:

- En integrert forsyningsløsning med felles innkjøp og lagerhold

- Et fullstendig internregnskap med konsolidering, budsjettering og økonomioppfølging – muliggjør vertikal styring og horisontal sam-handel

- Eksternregnskapsløsningen (LP 1-løsning) innføres til de enheter som benytter andre systemløsninger enn SAP.

Regjeringen mener det haster med å få satt igang.

"For at Forsvaret tidligst mulig skal kunne tilfredsstille Økonomiregelverket i staten fullt ut, og for å understøtte den videre omstillingen av Forsvarets logistikkorganisasjon, er det kritisk viktig at Program Golf LP 2 startes opp så snart som mulig. Oppstartstidspunktet vil være avhengig av når Forsvarets militære organisasjon har løst de gjenværende problemene tilknyttet regnskapsfunksjonene og når en har endelig dokumentasjon på at systemene i LP 1 fungerer tilfredsstillende. Dessuten må det sannsynliggjøres at informasjon fra LP 1 brukes slik at man oppnår en god, strategisk økonomistyring i Forsvarets militære organisasjon", skriver regjeringen.

Regjeringen mener at forsvaret vil spare minimum 150 milloner kroner årlig på driftsbudsjettet. Gevinstene er fordelt på inn-sparing av årsverk og øvrige driftskostnader. Innføringen av LP 2 vil erstatte 42 gamle IT-systemer innenfor materiellstyring og forsyning. Det å kunne få riktig og rettidig informasjon som grunnlag for styringen og omstillingen, er dog like viktig som de rent økonomiske gevinstene. Utsettelser av LP 2 vil innebære betydelige merkostnader.

Til toppen