Kyberkrig kan utløse nye krigsforbrytelser

I våres utarbeidet det amerikanske forsvarsdepartementet en femti siders utredning om "informasjonsoperasjoner". Det advares mot at kyberkrig lett kan få ringvirkninger og utløse ansvar for krigsforbrytelser.

I våres utarbeidet det amerikanske forsvarsdepartementet en femti siders utredning om "informasjonsoperasjoner". Det advares mot at kyberkrig lett kan få ringvirkninger og utløse ansvar for krigsforbrytelser.

Det er tidligere kjent at USA vurderte å bruke datasnokere i uniform mot Serbia under Kosovo-krigen i våres. De siste dagene har journalister i den amerikanske avisen Washington Post avslørt at forsvarsdepartementets juridiske kontor samtidig utredet spørsmål tilknyttet kyberkrig eller "informasjonsoperasjoner" generelt, og ikke spesielt i forhold til den pågående krigen.

Det femti sider lange dokumentet bærer tittelen "An Assessment of International Legal Issues in Information Operations" (En vurdering av internasjonale juridiske spørsmål i forbindelse med informasjonsoperasjoner").

Offiserer sier til Washington Post at de øvde seg på å forestille seg hva slags kyberkrigsmetoder kunne være aktuelle mot Serbia, men at ingen av dem ble satt ut i live. Spesifikke juridiske spørsmål knyttet til informasjonsoperasjoner mot Serbia ble ikke utredet. I den grad serbiske dataanlegg ble gjenstand for angrep, skjedde dette gjennom støysendere fra fly og ikke gjennom datasnoking. Et tenkt angrep mot Milosevic' bankkonti som ble omtalt i Newsweek, ble aldri utført.

Les tidligere artikler om kyberkrig:


USA vil hacke Milosevic' bankkonti
Pentagon bekrefter nytt alvorlig datainnbrudd

Grunntonen i utredningen er at informasjonsoperasjoner lett får utilsiktede og ukontrollerbare ringvirkninger, og følgelig må føres med ytterst forsiktighet.

Juristene advarer mot angrep mot sivile institusjoner som banksystemer, børser og utdanningsinstitusjoner. Kyberangrep må bare utføres av uniformert personell. Ledende offiserer må nøye vurdere mulige skadevirkninger utover det tilsiktede målet for operasjonen. Angrep mot systemer som livsviktige systemer som kommunikasjon, transport og energiforsyning, kan lett få utilsiktede ringvirkninger og blant annet ramme sivile.

Blant potensielt katastrofale følger nevner utredningen muligheten for at demninger åpnes, at produksjonen ved oljeraffinerier kommer ute av kontroll, at radioaktive stoffer lekker ut, og at angrep rammer land som ikke er part i konflikten.

Det advares mot kyberkrigsforbrytelser. To eksempler nevnes spesielt. Et går ut på at krigsfly eller krigsfartøy utstyres med elektronisk kamuflasje som får fiendens systemer til å oppfatte dem som legefly eller legefartøy. Et annet eksempel tar utgangspunkt i moderne metoder for bilde- og videobehandling. Det er mulig å "morfe" opptak for å lage en realistisk men falsk framstilling av en statsleder som forteller sine styrker at det er undertegnet en avtale om våpenhvile. Juristene betrakter også dette som en klar krigsforbrytelse.

Avisa forteller ellers at det er et avvik mellom det teknologien lover og det spesialistene får til i praksis. USAs våpenarsenal for krigsoperasjoner er en strengt bevoktet hemmelighet. Det som er kjent, tyder på utvikling av logisk bomber og ulike metoder for informasjonsforfalskning, blant annet morfing av videoopptak. Pentagon kunngjorde for en måned siden at planer for både defensive og offensive informasjonsoperasjoner skulle legges under US Space Command i Colorado Springs.

Til toppen