Ledere – ikke gjem dere bak IT-avdelingen!

Et paradoks at det fortsatt er et betydelig gap mellom IT-siden og forretningssiden i virksomheter, mener Egil Tenold.

Ledere – ikke gjem dere bak IT-avdelingen!
Egil Tenold er konsulentsjef i Inmeta Consulting. Bilde:

DEBATT: Det er et lederansvar å sette IT på agendaen og etablere en ny praksis for hvordan teknologi-, organisasjons- og strategiutvikling kan spille sammen for å skape gode kunde- og brukeropplevelser, produktiv samhandling og lønnsom vekst.

Vi lever i en fantastisk tid der teknologi og globalisering driver både radikale og kontinuerlige endringer, som skaper nye muligheter.

Kundenes forventninger øker gjennom stadig flere og bedre tjenestetilbud, som alltid er tilgjengelige. Konkurransesituasjonen og markedet endrer seg, og det blir mer krevende å overleve og vokse. Mengden data og informasjon vokser raskt og det blir mer krevende og kritisk å gjøre data om til viktig handlingsbar innsikt.

Gjennom digitalisering av informasjon, kommunikasjon, samarbeid og kunnskapsdeling skapes et grunnlag for radikalt mer produktive arbeidsprosesser og hvordan vi løser oppgaver for kundene.

Egil Tenold er konsulentsjef i Inmeta Consulting.
Egil Tenold er konsulentsjef i Inmeta Consulting.

Disse temaene er på agendaen til mange ledere i dag som har problemer med å forstå hva som skjer i markedet og med kundene. I tillegg har man problemer med å forstå hvilke konsekvenser dette har for virksomheten og hvilke valg man skal foreta for fremtiden. Ofte spør man seg hvordan vi som mennesker og organisasjon kan endre og tilpasse oss raskere og bedre ved hjelp av IT. Ikke minst er dette krevende å håndtere i en hverdag preget av høyt aktivitetsnivå, i en situasjon med historisk «organisatorisk- og teknisk gjeld».

I de fleste sektorer har en lenge kunnet operere med relativt god forutsigbarhet. Dette har påvirket hvordan og i hvilke tempo bl.a. strategi- og forretningsutvikling, innovasjon og organisasjonsutvikling, IT utvikling og -forvaltning praktiseres. Dette gjelder lange og formelle planprosesser med «god» tid – fra analyse, innsikt og veivalg, til operasjonalisering og effekt i markedet. Slik kunder og markeder nå er i endring, stilles det nye krav til hvordan vi tenker og praktiserer strategiutvikling, endring, gjennomføring og gevinstrealisering. På tide å skifte gir, skape sammenheng og konsistens!

For de aller fleste virksomheter er IT virksomhetskritisk, og det er knapt mulig å drive forretningsutvikling og endringsarbeid uavhengig av IT. Det er derfor et stort paradoks at det fortsatt er et betydelig gap mellom IT-siden og forretningssiden i virksomheter.

Dette fører blant annet til at IT-prosjekter ofte ikke er avstemt med forretningsmål og ønskede gevinster, eller avhengigheter til andre løsninger og tiltak. Overraskende mange løsninger tas i liten grad i bruk, og en utvikler stadig nye løsninger fremfor bedre utnyttelse av eksisterende.

Det er uklart hvem som har ansvar for grunndata, som fører til dårlig datakvalitet og mangelfullt faktagrunnlag for analyse, beslutninger og virksomhetsstyring. Fremfor å understøtte bygging av felles kultur på tvers av siloer, eller kommunikasjon, samhandling og kompetanseutvikling i riktigere arbeidsprosesser, anvendes sosiale intranett til publisering av informasjon.

Løsninger, ofte i flere hundre millionersklassen, ferdigstilles og leveres av IT til forretning, uten at plan for hvordan løsningen skal tas i bruk og sikre effekt er avklart eller ansvarliggjort. Man har da fått et IT-produkt, mens den ofte største delen av jobben ikke er adressert!

På høy tid at data og IT i større grad understøtter og muliggjør virksomhetens behov. Dvs. bidra til strategisk fleksibilitet og sikre at fornyelse og energi er i takt med endringer i kundebehov og marked.

Kommunikasjon og felles forståelse mellom IT og forretning er en god start – et lederansvar!

Delta i debatten
Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

    Les også:

Les mer om: