Legitimt å dele IP-telefoni i to tjenester

Telio-sjef Arild Nilsen vil ha momsfritak på IP til IP-delen, akkurat som Reuters og Skype.

Telio-sjef Arild Nilsen vil ha momsfritak på IP til IP-delen, akkurat som Reuters og Skype.

IP-telefonileverandøren Telio har havnet i momsstrid med myndighetene. For regnskapets skyld har selskapet delt opp sin tjeneste i to atskilte deler, og leverer den ene fra et datterselskap i Sveits. Denne delingen gjør at selskapet kan fakturere kunden for 70 prosent av fastavgiften uten merverdiavgift. Resten av fastavgiften, samt alle tellerskritt, faktureres med merverdiavgift.

Post- og teletilsynet (PT) bestrider denne konstruksjonen. Tilsynet mener tjenesten Telio leverer fremstår som én samlet tjeneste. Tjenesten kommer i kategorien «elektronisk kommunikasjonstjeneste» og er i sin helhet momspliktig, ifølge tilsynet.

    Les også:

Stridens kjerne blir dermed om Telio bare leverer elektroniske kommunikasjonstjenester, eller om de kan slippe moms ved å strukturere tjenesten slik at deler av IP-telefonien ikke faller inn under kategorien elektronisk kommunikasjonstjeneste.

– Vi mener definitivt at vi handler i henhold til gjeldende regler og er på trygg grunn, sier Nilsen til digi.no.

Han begrunner det med at tjenesten som Telio leverer fra sitt sveitsiske datterselskap ikke kan defineres som elektronisk kommunikasjonstjeneste, og derfor ikke skal momspålegges.

Nilsen viser til at rene IP til IP-tjenester ikke er momspliktige, og nevner eksempler som Reuters Messenger og Skype Classic. Begge er fjernleverte internettjenester som følgelig slipper moms.

Tjenesten som Telio leverer er ifølge Nilsen delt opp i en ren IP til IP-tjeneste fra det sveitsiske datterselskapet Telio SA, og en tjeneste fra Telio Telecom som gjør det mulig å knytte IP-tjenesten til telefoni fra andre operatører. Sistnevnte er en ren elektronisk kommunikasjonstjeneste. Det skal betales moms av denne, men ikke av den rene IP til IP-tjenesten, framholder Nilsen.

Det var Telenor som i 2005 fikk definert elektroniske kommunikasjonstjenester som momspliktig.

IP-tjenesten fra Sveits leveres ikke som en tjeneste sammen med den elektroniske kommunikasjonstjenesten. Dette er to forskjellige tjenester som må holdes fra hverandre, presiserer Nilsen.

Innholdstjenester – som for eksempel oppslag i adresse-databaser, er ikke momspliktig fra utlandet.

- I og med at Telio SAs IP til IP produkt kun er oppslag i lokasjonserver – det vil si en addresse database, er dette definert som internett innholdstjeneste og ikke regulert under ekom-loven, sier Nilsen til digi.no.

Til toppen