Litt bedre kår for forskning og utvikling

Regjeringen etterkommer IKT-næringens ønske om bedre kår for forskning og utvikling.

Regjeringen etterkommer IKT-næringens ønske om bedre kår for forskning og utvikling.

I et stramt statsbudsjett får IKT-næringen og en rekke andre sektorer ingen store nyheter. Det synes som regjeringen fokuserer på makro-spørsmålene.

Budsjettene for IT i skolen reduseres faktisk litt. Man foreslår å skape en nasjonal utdanningsportal og nasjonalt læringsnett, men budsjettet for IKT i utdanningen er redusert med 20 millioner kroner. Tilskudd til lokalt utviklingsarbeid er redusert med 10 millioner kroner.

Det viktigste for IKT-næringen er forslaget om økt stimulering til forskning og utvikling.

Regjeringen foreslår å utvide skattefradragsordningen for FoU-utgifter til å omfatte alle bedrifter. Regjeringen vil dessuten øke budsjettet til Norges Forskningsråd med 15 prosent, eller 129 millioner kroner.

Av disse midlene går ca. 20 millioner kroner til å styrke IKT-forskningen over Norges Forskningsråds budsjett. Kommersialiseringstiltak vil bli prioritert gjennom en økning i bevilgningen til FORNY-programmet på 15 millioner kroner.

For å øke næringslivets forskningsinnsats, ble det i forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor vedtatt en skattefradragsordning for bedriftsbasert FoU. I budsjettframlegget for 2003 foreslår Regjeringen nå å utvide ordningen til å omfatte alle bedrifter. Fradraget blir 20 prosent for bedrifter som faller inn under EUs SMB-definisjon.

Dette gjelder bedrifter med inntil 250 ansatte og hvor maksimum 25 prosent av kapitalen er kontrollert av større bedrifter. For større bedrifter vil fradraget bli 18 prosent. Utgiftstaket på 4 millioner kroner for bedriftsintern FoU og 8 millioner for kjøp av eksterne FoU-tjenester opprettholdes.

I statsbudsjettet varsler Regjeringen at den vil foreslå for Stortinget norsk deltakelse i EUs nye og omfattende rammeprogram for forskning og teknologi. Samlede kostnader vil beløpe seg til cirka 2,6 milliarder norske kroner over programmets løpetid.

Deltakelse i det 6. rammeprogrammet vil sikre tett kontakt med europeiske forskningsmiljøer, fremme kvaliteten på norsk forskning og bidra til kunnskapsbasert nyskaping. Tilrettelegging for norsk deltakelse er derfor et viktig næringspolitisk tiltak.

Dagensspørsmål


Det er Stortinget som bestemmer statsbudsjettet. Hva synes DU de bør prioritere?

Bredbånd til skolene
Mer penger til overvåkning av telemarkedet
Forskning og utvikling
Økt bruk av Linux i stat og kommune
NRK og TV2s digitale bakkenett

Trykk her for å se resultatet så langt

Til toppen